3.6. Kantselei
Töötajaid : 17 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 16,5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud (sisekäive) 0 41 640 0 41 640 41 876 100,6 41 876 41 876 100,0
4.    Tulud üldfondist 3 899 351 161 0 351 161 351 161 100,0 355 060 343 386 96,7
Tulud kokku 3 899 392 801 0 392 801 393 037 100,1 396 935 385 262 97,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 2 680 309 894 0 312 574 312 760 304 973 97,5 7 788  
   1.1. Palgakulud 2 000 231 264 0 233 264 233 403 227 684 97,5 5 719  
   1.2. Sotsiaalmaksud 660 76 317 0 76 977 77 023 75 015 97,4 2 008  
   1.3. Töötuskindlustus 20 2 313 0 2 333 2 334 2 273 97,4 61  
2. Koolitus ja lähetused 0 3 100 0 3 100 3 102 2 562 82,6 540  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 219 9 000 0 10 219 10 224 11 395 111,5 -1 171  
5. IT kulud 0 4 682 0 4 682 4 685 4 923 105,1 -239  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 001 2 776 138,7 -775  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 2 682 0 2 682 2 683 2 147 80,0 536  
6. Transpordikulud 0 24 000 0 24 000 24 014 22 474 93,6 1 540  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 001 208 20,8 792  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 254 84,8 46  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 300 0 300 300 254 84,8 46  
10. Ruumide kulud 0 40 825 0 40 825 40 850 38 455 94,1 2 394  
10.1. Ruumide kulud 0 200 0 200 200 94 46,9 106  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 40 625 0 40 625 40 649 38 361 94,4 2 288  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 17 *** -17  
Kulud kokku 3 899 392 801 0 396 699 396 935 385 262 97,1 11 674