2.8. TÜ Muuseumid
Töötajaid : 86 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 68,10  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.7. Muu õppetegevus 865 0 0 0 0 *** 865 865 100,0
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.3. Baasfinantseerimine 3 021 18 856 0 18 856 18 856 100,0 21 877 24 382 111,4
2.4. ETF grandid 3 630 19 200 0 19 200 89 200 464,6 92 830 90 585 97,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -26 317 110 800 0 110 800 98 045 88,5 71 728 73 714 102,8
2.6. Välislepingud ja -grandid -311 919 160 641 0 160 641 494 683 307,9 182 765 295 365 161,6
2.7. Tõukefondid -71 692 140 000 0 140 000 273 076 195,1 201 384 256 762 127,5
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus -5 762 210 965 0 210 965 208 479 98,8 202 717 205 291 101,3
Kokku tulud teadustegevusest -409 039 660 462 0 660 462 1 182 339 179,0 773 300 946 099 122,3
3.   Muud tulud                  
3.1. Renditulud, piletite ja suveniiride müük 68 975 88 600 0 88 600 125 193 141,3 194 168 121 159 62,4
3.2. Sihtotstarbelised vahendid 4 140 55 000 0 55 000 39 219 71,3 43 359 33 814 78,0
Kokku muud tulud 73 114 143 600 0 143 600 164 412 114,5 237 527 154 973 65,2
4.    Tulud üldfondist -46 692 1 054 859 13 400 1 068 259 1 068 259 100,0 1 021 567 1 078 695 105,6
6.    Asutuse arengufond 30 390 0 0 0 85 481 *** 115 871 87 757 75,7
6.    Eraldis asutuse arengufondi 0 0 0 0 -85 481 *** -85 481 -85 481 100,0
Tegevustulud kokku -351 362 1 858 921 13 400 1 872 321 2 415 011 129,0 2 063 649 2 182 907 105,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -194 300 990 663 13 400 809 763 1 129 875 1 151 162 101,9 -21 287  
   1.1. Palgakulud -145 000 737 435 10 000 602 435 840 209 851 525 101,3 -11 317  
   1.2. Sotsiaalmaksud -47 850 243 354 3 300 198 804 277 269 281 402 101,5 -4 133  
   1.3. Töötuskindlustus -1 450 7 374 100 6 024 8 402 8 485 101,0 -83  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 2 500 0 2 500 3 996 9 750 244,0 -5 754  
2. Koolitus ja lähetused 0 27 200 0 27 200 39 054 45 422 116,3 -6 368  
3. Kantselei- ja majanduskulud -32 162 201 250 0 169 088 213 945 249 375 116,6 -35 430  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 100 13 052 0 13 152 19 069 28 686 150,4 -9 618  
5. IT kulud 0 58 851 0 58 851 77 249 57 349 74,2 19 901  
5.1. IT kulud 0 20 000 0 20 000 27 050 19 190 70,9 7 859  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 38 851 0 38 851 50 200 38 158 76,0 12 042  
6. Transpordikulud 0 10 200 0 10 200 13 714 6 257 45,6 7 457  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 16 620 0 16 620 23 723 18 236 76,9 5 488  
8. Investeeringud põhivarasse 0 25 000 0 25 000 33 754 195 360 578,8 -161 606  
9. Muud tegevuskulud -25 000 3 000 0 -22 000 -20 825 -38 760 186,1 17 935  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) -25 000 0 0 -25 000 -25 000 -40 286 161,1 15 286  
9.2. Muud tegevuskulud 0 3 000 0 3 000 4 175 1 526 36,6 2 649  
10. Ruumide kulud -100 000 513 085 0 413 085 534 091 469 821 88,0 64 270  
10.1. Ruumide kulud 0 11 000 0 11 000 11 426 10 320 90,3 1 105  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) -100 000 502 085 0 402 085 522 665 459 501 87,9 63 165  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Tegevuskulud kokku -351 362 1 858 921 13 400 1 520 959 2 063 649 2 182 907 105,8 -119 259