1.1. Usuteaduskond
Töötajaid : 23 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 19,75  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
täpsustus eelarve laekumine
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1.    Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus -32 026 238 823 25 874 264 697 264 697 100,0 232 671 344 938 148,3
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 25 432 0 25 432 8 482 33,3 8 482 8 482 100,0
1.2.    Õppeteenustasud 0 25 000 0 25 000 11 321 45,3 11 321 11 321 100,0
    1.3.    Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 31 665 0 31 665 29 935 94,5 29 935 29 935 100,0
1.4.    Täiendusõpe 0 500 0 500 0 0,0 0 0 ***
1.6.   Tõukefondid -990 5 000 0 5 000 1 593 31,9 603 6 806 1128,7
1.7.   Muu õppetegevus 1 242 3 000 0 3 000 240 8,0 1 482 1 123 75,8
Kokku tulud õppetegevusest -31 774 329 420 25 874 355 294 316 268 89,0 284 493 402 605 141,5
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused -2 849 40 150 0 40 150 40 150 100,0 37 301 37 992 101,9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0 11 242 0 11 242 11 632 103,5 11 632 11 627 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 1 396 8 946 15 000 23 946 23 946 100,0 25 342 22 582 89,1
        2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused
2.4.1. Uurimistoetuste teadustöö osa 3 283 19 000 0 19 000 19 350 101,8 22 633 18 201 80,4
2.4.2. Uurimistoetuste üldkulude katmise osa 0 3 800 0 3 800 3 870 101,8 3 870 0 0,0
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -351 7 000 0 7 000 2 000 28,6 1 649 1 649 100,0
2.6. Välislepingud ja -grandid -4 744 17 000 0 17 000 13 257 78,0 8 512 7 834 92,0
2.7. Tõukefondid   0 0 0   *** 0   ***
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 32 500 *** 32 500 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -3 264 107 138 15 000 122 138 146 705 120,1 143 441 99 886 69,6
3.   Muud tulud 254 2 000 0 2 000 6 206 310,3 6 460 6 720 104,0
6.   Teaduskonna arengufond 34 0 0 0 0 *** 34 9 25,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Tegevustulud kokku -34 750 438 558 40 874 479 432 469 178 97,9 434 428 509 219 117,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -26 800 313 578 25 874 312 652 305 391 385 605 126,3 -80 213  
   1.1. Palgakulud -20 000 188 082 19 181 187 263 182 830 247 183 135,2 -64 352  
   1.2. Sotsiaalmaksud -6 600 62 067 6 330 61 797 60 334 81 613 135,3 -21 279  
   1.3. Töötuskindlustus -200 1 881 192 1 873 1 828 2 471 135,1 -643  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 6 500 0 6 500 6 361 3 720 58,5 2 641  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 55 048 171 55 219 54 038 50 618 93,7 3 420  
2. Koolitus ja lähetused 0 10 000 0 10 000 9 786 18 718 191,3 -8 932  
3. Kantselei- ja majanduskulud -7 950 19 700 15 000 26 750 26 007 20 941 80,5 5 067  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 6 000 0 6 000 5 872 67 1,1 5 804  
5. IT kulud 0 9 910 0 9 910 9 698 9 589 98,9 109  
5.1. IT kulud 0 3 800 0 3 800 3 719 3 415 91,8 304  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 6 110 0 6 110 5 979 6 174 103,2 -194  
6. Transpordikulud 0 1 700 0 1 700 1 664 1 538 92,4 126  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 4 500 0 4 500 4 404 8 918 202,5 -4 515  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 0 2 700 0 2 700 2 642 4 250 160,9 -1 608  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 2 000 0 2 000 1 957 3 803 194,3 -1 846  
9.2. Muud tegevuskulud 0 700 0 700 685 447 65,3 238  
10. Ruumide kulud 0 44 233 0 44 233 43 287 39 353 90,9 3 934  
10.1. Ruumide kulud 0 1 100 0 1 100 1 076 366 34,0 710  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 43 133 0 43 133 42 210 38 986 92,4 3 224  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 26 238 0 26 238 25 676 20 240 78,8 5 437  
Tegevuskulud kokku -34 750 438 558 40 874 444 682 434 428 509 219 117,2 -74 791