2.4. Viljandi Kultuuriakadeemia
 
Töötajaid : 135 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 107,3  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1.  Tegevustoetus 917 099 2 691 404 -32 021 2 659 383 2 659 383 100,0 3 576 482 2 883 026 80,6
1.2. Õppeteenustasud 0 68 600 0 68 600 110 848 161,6 110 848 28 339 25,6
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 65 400 0 65 400 72 912 111,5 72 912 17 571 24,1
1.4. Täiendusõpe 0 78 650 0 78 650 72 914 92,7 72 914 8 406 11,5
1.6. Tõukefondid -548 181 510 970 0 510 970 1 145 083 224,1 596 901 792 565 132,8
1.7. Muu õppetegevus -6 383 2 000 0 2 000 139 963 6998,1 133 580 31 786 23,8
Kokku tulud õppetegevusest 362 535 3 417 024 -32 021 3 385 003 4 201 103 124,1 4 563 638 3 761 692 82,4
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.3. Baasfinantseerimine 5 224 7 295 15 000 22 295 22 295 100,0 27 519 24 299 88,3
2.4. ETAg-i personaalsed uurimistoetused 1 347 11 600 0 11 600 11 610 100,1 12 957 9 165 70,7
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 25 768 39 000 0 39 000 98 476 252,5 124 244 97 659 78,6
2.6. Välislepingud ja -grandid -86 420 84 900 0 84 900 81 149 95,6 -5 272 88 268 -1674,4
2.7. Tõukefondid 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -54 082 142 795 15 000 157 795 213 529 135,3 159 447 219 391 137,6
3.    Muud tulud                  
3.1.  Sihtotstarbelised vahendid 49 0 0 0 8 113 *** 8 162 8 095 99,2
3.2.  Üüritulud -6 944 114 248 0 114 248 78 387 68,6 71 443 91 639 128,3
3.3.  Muud tegevustulud 48 026 0 0 0 38 236 *** 86 261 51 930 60,2
Kokku muud tulud 41 131 114 248 0 114 248 124 735 109,2 165 866 151 664 91,4
6.   Akadeemia arengufond 217 453 0 0 0 186 659 *** 404 111 253 397 62,7
6.   Eraldis arengufondi 0 0 0 0 -186 659 *** -186 659 -186 659 100,0
Tegevustulud kokku 567 036 3 674 067 -17 021 3 657 046 4 539 368 124,1 5 106 404 4 199 485 82,2
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 2 428 669 -32 021 2 396 647 2 974 878 2 443 480 82,1 531 397  
   1.1. Palgakulud 0 1 812 439 -23 896 1 788 543 2 220 058 1 805 762 81,3 414 296  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 598 105 -7 886 590 219 732 619 599 056 81,8 133 563  
   1.3. Töötuskindlustus 0 18 124 -239 17 885 22 201 17 974 81,0 4 227  
   1.4. Teadusstipendiumid 0 0 0 0 0 20 688 0,0 -20 688  
2. Koolitus ja lähetused 30 000 85 696 0 115 696 136 372 57 687 42,3 78 684  
3. Kantselei- ja majanduskulud 37 036 217 435 15 000 269 471 325 550 560 664 172,2 -235 114  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 126 481 0 126 481 156 997 133 644 85,1 23 353  
6. Transpordikulud 0 49 057 0 49 057 60 893 31 071 51,0 29 822  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 20 377 0 20 377 25 293 40 266 159,2 -14 973  
8. Investeeringud põhivarasse 500 000 205 900 0 705 900 755 577 428 577 56,7 326 999  
9. Muud tegevuskulud 0 42 669 0 42 669 52 964 42 918 81,0 10 046  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 15 000 0 15 000 18 619 36 469 195,9 -17 850  
9.2. Muud tegevuskulud 0 27 669 0 27 669 34 345 6 449 18,8 27 896  
10. Ruumide kulud 0 314 080 0 314 080 389 857 277 475 71,2 112 382  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 183 703 0 183 703 228 025 183 703 80,6 44 321  
Tegevuskulud kokku 567 036 3 674 067 -17 021 4 224 082 5 106 404 4 199 485 82,2 906 919