1.9. Sotsiaal- ja haridusteaduskond
ZU - ajakirjanduse, kommunikatsiooni- ja infoteaduste instituut
Töötajaid : 46 Seisuga 31.12.2013
Täidetud ametikohti : 36,45  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
            1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 137 432 201 976 200 994 402 970 402 970 100,0 540 402 426 217 78,9
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 33 910 0 33 910 50 890 150,1 50 890 50 890 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 114 040 0 114 040 121 557 106,6 121 557 36 467 30,0
    1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 94 320 0 94 320 89 222 94,6 89 222 21 413 24,0
1.4. Täiendusõpe 0 1 000 0 1 000 405 40,5 405 49 12,0
1.6. Tõukefondid -5 215 1 000 0 1 000 16 155 1615,5 10 940 12 943 118,3
1.7. Muu õppetegevus -1 4 000 0 4 000 12 022 300,5 12 021 -1 0,0
Kokku tulud õppetegevusest 132 217 450 246 200 994 651 240 693 221 106,4 825 437 547 978 66,4
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 25 455 0 0 0 0 *** 25 455 25 455 100,0
2.3. Baasfinantseerimine 402 0 0 0 5 450 *** 5 852 4 200 71,8
2.4. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 34 957 111 500 0 111 500 117 477 105,4 152 434 112 258 73,6
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud 9 332 12 000 0 12 000 0 0,0 9 332 8 310 89,0
2.6. Välislepingud ja -grandid 2 866 65 000 0 65 000 39 419 60,6 42 284 24 933 59,0
2.7. Tõukefondid -474 0 0 0 1 204 *** 730 13 337 1826,6
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 1 613 0 0 0 6 000 *** 7 613 7 612 100,0
Kokku tulud teadustegevusest 74 150 188 500 0 188 500 169 550 89,9 243 700 196 106 80,5
3.   Muud tulud 15 879 9 400 0 9 400 3 699 39,4 19 578 3 335 17,0
6.   Instituudi arengufondid 36 441 0 0 0 11 957 *** 48 398 18 400 38,0
6.   Eraldis instituudi arengufondid 0 0 0 0 -11 957 *** -11 957 -11 957 100,0
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -3 902 *** -3 902 -3 902 100,0
Tegevustulud kokku 258 687 648 146 200 994 849 140 862 568 101,6 1 121 254 749 959 66,9
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 119 702 443 744 200 994 764 440 773 706 594 451 76,8 179 255  
   1.1. Palgakulud 74 405 280 000 149 996 504 400 510 514 395 544 77,5 114 970  
   1.2. Sotsiaalmaksud 24 554 92 400 49 499 166 452 168 470 130 308 77,3 38 162  
   1.3. Töötuskindlustus 744 2 800 1 500 5 044 5 105 3 939 77,2 1 166  
   1.4. Teadusstipendiumid 20 000 25 000 0 45 000 45 545 24 395 53,6 21 150  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 43 544 0 43 544 44 072 40 264 91,4 3 807  
2. Koolitus ja lähetused 0 35 000 0 35 000 35 424 33 278 93,9 2 146  
3. Kantselei- ja majanduskulud 62 424 50 000 0 112 424 113 787 49 762 43,7 64 025  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 15 000 0 15 000 15 182 6 857 45,2 8 325  
5. IT kulud 0 9 680 0 9 680 9 797 20 101 205,2 -10 304  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 024 10 574 522,4 -8 550  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 7 680 0 7 680 7 773 9 527 122,6 -1 754  
6. Transpordikulud 0 2 500 0 2 500 2 530 2 625 103,8 -95  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 5 000 0 5 000 5 061 3 960 78,2 1 101  
8. Investeeringud põhivarasse 0 18 453 0 18 453 18 677 3 384 18,1 15 293  
9. Muud tegevuskulud 76 560 6 000 0 82 560 83 561 -31 364 -37,5 114 925  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 -33 607 0,0 33 607  
9.2. Muud tegevuskulud 76 560 6 000 0 82 560 83 561 2 243 2,7 81 318  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 62 769 0 62 769 63 530 66 905 105,3 -3 375  
Tegevuskulud kokku 258 687 648 146 200 994 1 107 827 1 121 254 749 959 66,9 371 295