K I R J A N D U S

Eelsokraatikuid käsitlev kirjandus on tohutu. Siia nimistusse on kaasatud peamiselt fundamentaalsed tööd või head sissejuhatavad teosed, millest huviline leiab soovi korral viiteid edasi. Nimistus on ka mõned eesti- ja venekeelsed raamatud, mille lihtne kättesaadavus kaalub küll üles nende väärtuse. Ka Internetis on eelsokraatikute kohta palju materjali, sageli küll ebakriitilist, mistõttu on viidatud vaid paarile parimale.
  Tekstikriitilised koondväljaanded
  • DIELS, Hermannus. Doxographi Graeci, Berlin, 1879.
  • DIELS, Hermann. Die Fragmente der Vorsokratiker. 1. Aufl. Berlin, 1903 (2.tr. 1906, 3.tr. 1912, 4.tr. 1922).
  • DIELS-KRANZ. Die Fragmente der Vorsokratiker. 5. Aufl. herausgegeben von W. Kranz, Berlin, 1934 (alates 6. trükist 1951 muutmata)

  •  
  Üldteoseid ja tõlkekogumikke
  • BARNES, J. The Presocratic Philosophers. 2 vols. London, Routledge & Kegan Paul, 1979.
  • BURNET, J. Early Greek Philosophy. London, 1892. 1920.a. ilmunud 3. trükk tervenisti uuesti avaldatud Internetis aadressil: http://plato.evansville.edu/public/burnet/
  • COPLESTON, Fr. S.J. A History of Philosophy: Greece and Rome Vol I. Image Books, 1983
  • CRANE, Gregory R. (ed.) The Perseus Project, http://www.perseus.tufts.edu, March, 1997. Mitmeid eelsokraatikute tsitaate sisaldavaid vanakreeka  ja -rooma autorite originaaltekste koos ingliskeelsete tõlgete ja lugemist hõlbustava aparatuuriga.
  • FAIRBANKS, A. The First Philosophers of Greece. London, K. Paul, Trench, Trubner, 1898. Uuesti avaldatud Hanover Historical Texts Project raames. Sisaldab järgmiste eelsokraatikute tõlkeid: Thales, Anaximandros, Anaxagoras, Anaximenes, Empedokles, Melissos, Parmenides, Pythagoras ja pythagorlased, Xenophanes, Zenon.
  • GUTHRIE, W. A History of Greek Philosophy. 6 vols. Cambridge, 1962-81.
  • Heidegger's Greek. Valik Heideggeri poolt kasutatud Anaximandrose, Herakleitose ja Parmenidese fragmente (kreeka ja inglise keeles), samuti väike sõnastik.
  • KESSIDI, F. Ot mifa k logosu. Moskva, Mõsl, 1972.
  • KIRK, G.S., Raven, J.E., Schofield, M. The Presocratic Philosophers. Cambridge, 1957, sec. ed.1983. Ingliskeelsel keelealal levinuim n-ö. kriitiline ajalugu.
  • Studies in Presocratic Philosophy. Ed. D.J. Furley and R.E. Allen. 2 vols. London, Routledge & Kegan Paul, 1970-75. Koondab kokku valdavalt selle sajandi teise poolel avaldatud uurimistöid sellistelt autoritelt nagu Popper, Kirk, Lloyd, Cornford, Vlastos, Fränkel, Guthrie jt.
  • LEBEDEV, A. Fragmentõ rannõhh grets^eskihh filossofov I. M., Nauka. Uus ja hea venekeelne presokraatikute väljaanne. Ilmunud I osa. 
  • PHILOCTETES
  • PHILOCTETES. Mh ka eelsokraatikuid käsitlev prantsus- ja ingliskeelne lehekülg. Originaaltekstid HTML, PDF ja UTF-8 vormingus.
  • Prosôkratikoi Philosophoi. Eelsokraatikuid käsitlev ülevaatlik lehekülg. Tekst kreeka ja inglise keeles.
  • Istorija antits^noi estetiki (rannaja klassika). Venekeelne Lossevi Antiikesteetika ajaloo esimene osa (zip-itud kujul 632KB).
  • VERNANT, J.-P. Les origines de la pensée grecque. Paris, PUF, 1992
  • WEST, M.L. Early Greek Philosophy and the Orient. Oxford, Claredon Press, 1971. 
  • ZELLER, E. Die Philosophie der Griechen, 1892. Täiendatud ja avaldatud korduvalt uuesti.
  • Eesti keeles:

  • Filosoofia ajalugu. I köide. Tartu, 1947. Tõlkinud R. Kulpa. Eelsokraatikute-osa (lk. 26-157) on kerge kriitikameelega loetav ka praegu.
  • SALUMAA, E. Filosoofia ajalugu. I köide. Tln., EELK, 1992. Lk. 7-40. Ei ole oluliselt informatiivsem Antiigileksikonist, aga tunduvalt süstemaatilisem.
  • KÕIV, Mait. Kreeka filosoofia ja mõttemaailma sünnist. - Akadeemia 1991, nr 3, lk. 538-563. 

  •  
  Thales
  • CLASSEN, C.J. Thales. - Realencyclopädie suppl. n.s. 10 (1965), 930-47.
  • DICKS, D.R. Thales. - Classical Quaterly n.s. 9 (1959), 294-309.
  • WEST, L.M. Three Presocratic Cosmologies - Classical Quaterly 13, 1963, lk. 154-76.

  •  
  Anaximandros
  • BURKERT, W. Iranisches bei Anaximandros. - Rheinisches Museum, 106 (1963), 97-134.
  • CONCHE, M. Anaximandre: Fragments et Témoignages. Paris, PUF, 1991.
  • HEIDEGGER, M. Der Spruch des Anaximander. Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main, 1950. Ingliskeelne tõlge kogumikus: Early Greek Thinking. San Francisco, Harper & Row, 1984.
  • HÖLSCHER, U. Anaximander and the beginnings of Greek philosophy. - Studies in Presocratic... I vol., 281-322
  • KAHN, C.H. Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. New York, 1960
  • KIRK, G.S. Some Problems in Anaximander. - Studies in Presocratic... I vol., 323-349
  • LEBEDEV, A. TO APEIRON: ne Anaksimandr, a Platon i Aristotel. - Vestnik Drevnei Istorii , Nr. 1-2, Moskva, Nauka, 1978.
  • VLASTOS, G. Equality and justice in early Greek cosmologies. Studies in presocratic... I vol., 56-91.

  •  
  Herakleitos
  • BYWATER, I. Heracliti Ephesii reliquiae. Oxonii, 1877. Kasutatav ja tsiteeritav tänini. 
  • DIELS, H. Herakleitos von Ephesos. Griechisch und Deutsch. 2. Aufl. Berlin, 1909. Herakleitose laiendatud väljaanne. Ilmus kaks trükki.
  • CONCHE, M. Héraclite: Fragments. Paris, PUF, 1986. 
  • KAHN, C. The Art and Thought of Heraclitus. Cambridge University Press, 1979. Moodne, elastne ja huvitav interpreteering. 
  • KIRK, G.S. Heraclitus, The Cosmic Fragments. Cambridge, 1954. Peale sõda ingliskeelsel keelealal levinuim Herakleitose väljaanne. 
  • MARCOVICH, M. Heraclitus. Greek text with a short commentary. Merida, Venezuela, 1967. Tänaseni põhjalikuim Herakleitose fragmentide publikatsioon.
  • MURAVIEV, S. 1974 -. Corpus fontium veterum de Heraclito. I: Memoria Heraclitea ( = Testimnia de vita et scripto Heracliti Ephesii). - Vestnik drevnei istorii. 1974, nr 4; 1975 nr 1; 1976 nr 2. M., Nauka II: Traditio Heraclitea. - Vestnik drevnei istorii. 1984, nr4; 1985, nr 2-4; 1986, nr 3; 1992, nr 1. M., Nauka. Tõeline suurtöö Venamaalt. Lõpetamata. Märkimist väärib eriti Memoria Heraclitea (ilmus 1974-1976). 
  • RAMNOUX, C. Héraclite ou l'homme entre les choses et les mots. Paris, Les Belles Lettres, 1959.
  • ROBINSON, T. M. (1987). Heraclitus: Fragments. A Text and Translation with a Commentary. University of Toronto Press.
    
  Parmenides
  • CORNFORD, F.M. Plato and Parmenides. London, Kegan, 1939.
  • COXON, A.H. The Fragments of Parmenides. A critical text with introduction, translation, the ancient testimonia and commentary. Assen, Van Gorcum, 1986.
  • CONCHE, M. Parménide. Le Poème: Fragments. Texte grec, traduction, présentation et commentaire. Paris, PUF, 1996.
  • DIELS, H. Parmenides Lehrgedicht. Berlin, 1897.
  • DOBROHOTOV, 1980. Uts^enije Dossokratikov o bõtii. M., 1980
  • FRÄNKEL, H. Studies on Parmenides. - Studies in Presocratic... II vol., 1-47
  • HÖLSCHER, U. Parmenides. Vom Wesen des Seienden. Die Fragmente, griechisch und deutsch. Fr./M., Suhrkamp Verlag 1969.
  • KAHN, C.H. The thesis of Parmenides. - Review of Metaphysics 22 (1969-1970), 700-24.
  • KAHN, C.H. The Greek verb "to be" and the concept of being. - Foundations of Language 2 (1966), 245-65.
  • MOURELATOS, A.P.D. The Route of Parmenides. New Haven, 1970
  • O'BRIEN, D. Études sur Parménide. Tome I: Le poème de Parménide. Texte, traduction, essai critique par Denis O'Brian en collaboration avec Jean Frère pour la traduction française. Paris, Vrin, 1987
  • OWEN, G.E.L. Eleatic questions. - Studies in Presocratic... II vol., 48-81
  • TARÁN, L. Parmenides. A Text with  Translation, Commentary and Critical Essays. Princeton, N.J., 1967

  •  
  Zenon
  • LEE, H.D.P., Zeno of Elea. A Text, with Translation and Notes. Amsterdam: Adolf M. Hakkert - Publisher, 1967.
  • Die Vorsokratiker II. Zenon, Empedokles, Anaxagoras, Leukipp, Demokrit. Auswahl der Fragmente, Übersetzung und Erläuterungen von Jaap Mansfeld. Stuttgart: Philipp Reclam Jun, 2000.
  • CAVEING, M., Zénon d'Élée. Prolégomènes aux doctrines du continu. Étude historique et critique des Fragments et Témoignages. Paris: Librarie Philosophique J. Vrin, 1982.
  • FRÄNKEL, H., Zenon von Elea im Kampf gegen die Idee der Vielheit - Um die Begriffswelt der Vorsokratiker. Hrsg. von Hans-Georg Gadamer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989. Lk 423-475.
  • KÕIV, M., Aeg ja nool - Eesti Füüsika Seltsi aastaraamat 2001 . Tartu, 2002.
  • KÕIV, M., Attika apooria, Elea tragöödia. Tartu: Eesti Üliõpilaste Seltsi "Veljesto" kirjastus, 2000.
  • J. Zafiropulo, L'école éléate: Parménide - Zénon - Mélissos. Paris: Les Belles Lettres, 1950.

  •  
  Leukippos ja Demokritos
  • Griechische Atomisten. Hrsg. F. Jürß, R. Müller, E.G. Schmidt. Leipzig, 1973. 
  • LLOYD, G.E.R. Early Greek science: Thales to Aristotle. London, Chatto & Windus; New York, W. W. Norton, 1970
  • Lurje, A.F. Demokrit. Tekstõ. Perevod. Issledovanija. Leningrad, 1970.
  • MAKOVELSKI, A. Drevnegrets^eskije atomistõ, Bakuu, 1940.
  • VLASTOS, G. Ethics and physics in Democritus. - Studies in Presocratic... II vol., 381-408.
  • Leucippus mailing list (Democritus University). HTML Archive of the Leucippus list: http://platon.ee.duth.gr/data/maillist-archives/leucippus/
  • Eesti keeles:

  • WITZ, B. Demokritos. Tln., Eesti Raamat, 1982.
Palmett