demokraatia ja valitsemine | Universitas Tartuensis

 
 • Kõrgetasemelised teadmised tänapäeva maailma kahest olulisemast poliitikaprotsessist: demokraatiast ja valitsemisest.

 • Annab nii teoreetilise kui praktilise ettevalmistuse ning sobiva metodoloogilise baasi poliitikaalaseks tööks riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides või kolmandas sektoris.

 • Õppimist toetavad mitmekesised õppemeetodid ning rahvusvaheline õpikeskkond.
   


ÕPPETÖÖ

Magistriõppekava pakub kõrgetasemelisi teadmisi kaasaegsest valitsemisest ja demokraatiast kui tänapäeva poliitilist olukorda iseloomustavatest kesksetest mõistetest. Järjest enam on poliitika mõõdupuuks see, kas võimukorraldus on demokraatlik ning kas juhtimine toimub hea valitsemise põhimõtetel. Kusjuures nimetatud eeldused kehtivad mitte ainult riikide sisepoliitikas, vaid ka rahvusvahelistes suhetes. Sestap keskendubki õppekava just neile kahele teemale, mille kaudu on võimalik arendada analüütilisi ning professionaalseid oskusi tööks nii riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides kui kolmandas sektoris.

Õpingud algavad põhjaliku ülevaatega demokraatia ajaloolisest arengust, selle normatiivsetest teooriatest ja praktilistest institutsioonidest. Õppekava teine telg, valitsemine, kujuneb baasteadmiste omandamisega avalikust haldusest, poliitikaanalüüsist ning avalikust eetikast. Kahe võtmemõiste edasiarendamiseks on võimalik valida kolme alatemaatika vahel: e-valitsemine, kolmas sektor ning erinevad piirkonnauuringud. Nimetatud moodulid võimaldavad üliõpilasel profileerida oma õpinguid kas kaasaja valitsemise, kodanikuühiskonna või regioonispetsiifiliste teadmiste ümber.

Õppekavasse on integreeritud ka metodoloogia-alane õpe, mis hõlmab nii teadusmetodoloogia põhialuseid kui ka konkreetseid meetodeid, nagu statistika, kvalitatiivsed lähenemised, poliitikahindamine jm. Õpingud tipnevad magistritööga, mille käigus on võimalik süvendatud kujul uurida enda valitud poliitilist probleemi ja rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning oskusi.
 

ÕPPEVORM

Kaheaastase nominaalajaga ingliskeelne õpe toimub päevases õppes esmaspäevast reedeni ning on kombineeritud loengu- ja seminarivormis. Õppemeetodid lähtuvad eeskätt aktiivõppe põhimõtetest, mis võimaldavad üliõpilastel kogeda õpitut läbi diskussioonide, rühmatööde, mõtlemisharjutuste ning reflektsiooniülesannete. Lisaks tugevdatakse üliõpilase kirjutamis- ning kommunikatsioonioskusi erinevate poliitikaanalüüside, kontseptuaalsete esseede, uurimustööde ning muude kirjalike tööde ettevalmistamise abil.

Õppetööd toetavad mitmed elektroonilised keskkonnad, nagu Moodle ja Panopto, aga ka andmetöötlusprogrammid, nagu STATA ja MAXQDA. Valikainetest võib läbida meie enda õppejõudude loodud e-kursusi ehk MOOCe, millest üks populaarsemaid keskendub e-hääletamisele. Praktilisi kogemusi konkreetsete riikide arenguteedest pakuvad külalisõppejõud välismaalt ja mitmekesised praktikavõimalused nii Eestis kui mujal Euroopas.

Tavapärast õppetööd täiendavad veel mitmed ettevõtmised, nagu eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Nt korraldatakse erinevate riikide valimistulemuste analüüsimiseks nn valimisbriifinguid, samuti külastatakse väljasõitude raames Eesti riiklikke institutsioone ja e-valitsemise showroomi.


 

KESKKOND

Õppetöö toimub inglise keeles, mis tähendab õppija jaoks palju lisavõimalusi. Eeskätt kujutab see endast õppimist rahvusvahelises keskkonnas, kus nii õppejõud kui kaasüliõpilased on pärit enam kui 20st erinevast riigist. See on eriti oluline tänapäeval, kus demokraatia ja valitsemine on omandanud globaalse mõõtme ja neid protsesse saabki õppida vaid võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega.

Lisaks tavapärasele õppetööle on Skytte instituudis palju muid võimalusi enesetäiendamiseks. Näiteks ootab kaasalööjaid välistudengite initsiatiivil loodud Tartu Mudel ÜRO simulatsioon. Instituudi töös saab osaleda erinevaid praktikaülesandeid täites või teaduskeskustega koostöös tehes. Euroopa Liidu-Vene uuringute keskus CEURUS ja demokraatia uuringute V-Dem regionaalkeskus korraldavad regulaarseid külalisloenguid ja konverentse, mis toovad Eestisse Euroopa Liidu, Ida-Euroopa ja Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlasi. Avalike e-teenuste mõju uurimise keskus CITIS tegeleb e-riigi teenuste ning e-valimiste uurimisega, mis annab üliõpilastele erilise võimaluse osaleda ühe uue teadusvaldkonna arendamises ning tulemuste esitlemises.
 

VILISTLASENA

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette lõpetajaid, kes mõistavad tänapäeva demokraatliku riigivalitsemise toimimise eeldusi nii teoorias kui praktikas ja on saanud põhjaliku koolituse analüüsimeetodites.

Õppekava lõpetanut ootab ees võimalus ennast professionaalselt teostada:

 • poliitikaanalüütikuna riigiametis
 • projektijuhina kolmandas sektoris
 • vabakonna eestvedajana valitsusvälistes organisatsioonides
 • analüütikuna või organiseerijana erakonnas
 • valdkonna spetsialistina huvigrupis või katusorganisatsioonis
 • piirkonnaspetsialistina (desk officer) välisministeeriumis
 • ajakirjanikuna või poliitikavaatlejana meedias
 • arengukoostöö edendajana rahvusvahelistes organisatsioonides või VVOdes

Õppekava läbinu võib edasi õppida ka meie instituudis politoloogia doktorantuuris või mõnel seotud erialal.
 

Lisalugemist:

Demokraatia ja valitsemise õppekava ingliskeelne koduleht
Johan Skytte poliitikauuringute instituut veebis
Skytte instituut Facebookis
 

Kontakt:

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36-301

Oliivia Võrk
õppekorralduse spetsialist
737 6212
oliivia.vork [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega