etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia | Universitas Tartuensis
  • Oskused töötada inimestega – näha elu läbi teise silmade, mõista tema jaoks olulist ja väärtuslikku
     
  • Mitmekesised praktikad ja spetsialiseerumisvõimalused, kontakt tööandjatega õpingute jooksul
     
  • Töötava õppijaga arvestav õppekorraldus
     

Tutvu etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia võimalustega siin.

Kas sulle pakuvad huvi kultuuride, ühiskondade, inimgruppide ja üksikindiviidide vahelised suhted, nende sarnasused ja erinevused? Kas sa tahad mõista, kuidas inimesed oma igapäevases elus kultuuri loovad, selles kultuuris elavad ja kuidas kultuur selle tulemusena muutub? Kas soovid panustada kodanikuühiskonna ja ettevõtluse arengusse, rakendades argikultuuri märkamise ja mõistmise oskuseid? 

Kui jah, on sinu jaoks kõige õigem valik Tartu ülikooli etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia eriala. Õppima asumise eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase. Taust etnoloogiast või folkloristikast erineval erialal ei ole takistuseks.

foto: Aivo Põlluäär


ÕPPETÖÖ

Õppekaval spetsialiseerutakse kas etnoloogia või folkloristika suunale, kus antakse süvendatud teadmised vastava eriala teooriatest, uurimismeetoditest ja aktuaalsetest probleemidest.

Etnoloogia erialaõppes käsitletakse indiviidi ja kogukonna seesmise ja välise kuvandi vahekordi ning kultuuri religioossete ja subkultuuriliste avaldumisvormide dünaamikat; kujundatakse arusaamist kultuuripärandi ja mäluloome protsessidest argielus; antakse oskused tekstuaalsete ja visuaalsete meetodite kasutamiseks kultuurianalüüsis.

Folkloristika erialaõppes kujundatakse arusaamist eesti rahvaluulest võrdlevalt, mõistmaks pärimusprotsessi ja rahvaluule ilminguid kaasaegsetes kontekstides; käsitletakse nii mineviku kui tänapäeva folkloori selle sotsiaalses tähendusruumis. Välitöödel salvestatud lugude, uskumuste ja rituaalide kõrval õpitakse tõlgendama ka arhiivitekste ning erinevaid allikaid omavahel seostama. 

Rakendusantropoloogiline õppesuund toimub kahe eriala koostöös. Omandatakse oskused kultuurianalüütiliste teadmiste praktiliseks rakendamiseks konkreetsetes professionaalsetes kontekstides (nt erinevates avaliku sektori institutsioonides, ettevõtetes ja mittetulunduslikes organisatsioonides).
 

ÕPPEVORM

Õppekava pakub isikupäraseid õpiteid ja põhineb väikestel õppegruppidel. Loengutes omandatu mõtestamine toimub nii etnoloogia/folkloristika erialakesksetes kui ka mõlema eriala ülestes seminarides. Alates 2018/19 õppeaastast toimuvad erialaloengud põhiosas tsükliõppena üle nädala neljapäeviti-reedeti. Õppekava kuulub ajaloo-, kirjanduse- ja kultuuriteaduste magistrikooli, mis võimaldab õppida uurimishuvidele vastavaid valikaineid naabererialadelt. Nii õpitakse nägema seoseid teiste distsipliinidega. Praktilised oskused saadakse välitööl ning arhiivi-, muuseumi- või kultuurikorralduse praktikal.

Mõlemal erialal saab valida rakendusantropoloogilise suuna ning lõpetada praktilise magistriprojektiga. Sel juhul keskendutakse etnoloogia/folkloristika eriala rakenduslikule küsimusele ning kasutatakse lisaks akadeemilisele ka mõnd muud väljendusviisi (näitus, film ja foto, populaarteaduslikud artiklid jms). Samuti õpitakse juurde rakendusuuringuteks vajalikke juhtimis‑ ja kommunikatsioonioskuseid.

KESKKOND

Etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi ja vilistlasi ühendab aktiivne tudengiorganisatsioon Tartu Nefa Rühm, mis korraldab eriala tutvustavaid üritusi, välitöid ja teaduslikke seminare. Vilistlaste asutatud MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus pakub tudengitele võimalust osaleda erinevates projektides ja omandada rakendusantropoloogile vajalikke oskusteadmisi. Tudengid esinevad noorte uurijate konverentsidel ning löövad vabatahtlikena kaasa teaduskonverentside korraldamises. Üliõpilased on koostöös Eesti Rahva Muuseumiga aktiivsed vabatahtlikud Maailmafilmi festivalil.

Etnoloogia ja folkloristika erialad kuuluvad mõlemad 2012. aastal Tartu Ülikooli juurde loodud kümne rahvusteaduste professuuri hulka. Koos Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Kirjandusmuuseumiga antakse ühiselt välja teadusajakirja Journal of Ethnology and Folkloristics (JEF).

Etnoloogia osakonna teadustöös on esil religiooni-, turismi-, toidu- ja majandusantropoloogilised lähenemised ning mälu- ja kultuuripärandi uuringud. Teadustegevuse fookuses on nii Eesti kultuurid kui soome-ugri ja arktilised kultuurid.

Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna teadustöös on lähema vaatluse all elulood, mälestused, rahvalaulu žanrid, itk, muistend, legend, müüt ja muinasjutt, nende esitamine ja sotsiaalsed funktsioonid. Rahvusvahelisele folkloristikale orienteeritud teadustöö hõlmab lisaks eesti folkloorile ka läänemeresoome ja India rahvaste pärimust.

VILISTLASENA

Õppetöö käigus omandatud analüüsi- ja kirjutamisoskused on muutnud etnoloogide ja folkloristide tööpõllu väga mitmekesiseks. Lõpetajad on leidnud töökohti kõikjal, kus on tegemist kultuuri, ühiskonna, teksti ja inimestega – kultuuriasutustes, muuseumides, arhiivides, ajakirjanduses, kirjastustes, loomemajanduses. Lõpetaja ei pea ilmtingimata hakkama tööle palgatöötajana: omandatud rakenduslikud teadmised võimaldavad keskenduda ka oma loomingulisele projektile ja alustada oma ettevõttega. Akadeemilisest karjäärist huvitatud saavad jätkata õpinguid doktorantuuris õpinguid Tartu Ülikooli poolt pakutaval kirjanduse ja kultuuriteaduse doktoriõppe õppekaval.

 

Lisalugemist:

Etnoloogia osakond
Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond 
Tartu Nefa rühm
MTÜ Rakendusliku Antropoloogia Keskus
 

Küsisime oma magistrantidelt ja vilistlastelt, mis neile etnoloogia ja rakendusantropoloogia õppimise juures meeldib

Vaata prof Ülo Valgu rahvusteaduste sarjas peetud loengut „Kui mustendist saab uudis – usundilise pärimuse ja Eesti ajakirjanduse suhetest läbi aja.“ 

Etnoloogia nelja minutiga: mis, miks, millal ja kuidas. Rahvusvahelise Etnoloogide ja Folkloristide Ühingu (SIEF) lühifilm euroopa etnoloogia olemusest.

Kontakt

Kultuuriteaduste instituut
Programmijuht dots Ene Kõresaar
e-post: ene.koresaar [ät] ut.ee

Referent (etnoloogia) Sille Vadi
tel: 737 5654
e-post: sille.vadi [ät] ut.ee
Ülikooli 16-204

Referent (folkloristika) Liilia Laaneman
tel: 737 5654
e-post: liilia.laaneman [ät] ut.ee
Ülikooli 16-208

Tutvu vastuvõtutingimustega