ettevõtlus ja projektijuhtimine | Universitas Tartuensis

 

  • Ainus kõrghariduse tasemel projektijuhtimise õppekava Eestis

  • Praktiline ettevalmistus äri- või projektijuhi kvalifikatsiooni nõudvate ametikohtade jaoks

  • Õppekava annab ulatuslikud majandusteadmised ettevõtlusega alustamiseks

ÕPPETÖÖ

Õppekava lõpetaja saab rakendusliku majanduskõrghariduse koos ettevõtluses ja projektijuhtimises vajalike teadmiste ja oskustega. Õppekavas on kaks alusmoodulit: „sissejuhatus sotsiaalteadustesse“ ja „sissejuhatus majandusteadustesse“. Järgneb ettevõtluskeskkonna suunamoodul, milles analüüsitakse ettevõtluskeskkonda ja käsitletakse organisatsiooni tugiprotsesside korraldamist. Ettevõtluse erialamoodulis pakutakse protsessipõhist ettevõtlusõpet ning läbitakse praktiline eelinkubatsiooniprogramm, et valmiks põhjalik ja lihvitud äriplaan. Projektijuhtimise erialamoodulis käsitletakse kõiki olulisi projektijuhtimise osi ning muu hulgas tegeletakse rahataotlustega.

2019. aastal toimus suur õppekavaarendus ja selle järel valmis põhjalikult uuendatud õppekava. Kaasajastati olemasolevate ainete sisu, toodi sisse uusi vajaminevaid aineid (sh suurem digikompetentsi õpe). Inkubatsiooni osa sissetoomine ja erinevate ettevõtlusainete koos õpetamine on suur muudatus õppekavas võrreldes varasemate aastatega ja lähtub viimase aja trendist ja nõuetest. Ka projektijuhtimise õppeained on nüüd integreeritud omavahel ja toetavad paremini praktiliste oskuste omandamist töise elu jaoks. Üliõpilased peavad kaitsma õppe käigus ärimudeli, alustava ettevõtte põhjaliku äriplaani, tegutseva ettevõtte arenduskava ja tegema erinevaid projekte.

Peale kohustuslike moodulite tuleb läbida valik- ja vabaainete moodul. Vabaaineid on omal valikul võimalik võtta nii Tartu Ülikooli teistest teaduskondadest kui ka väljastpoolt Tartu Ülikooli. Alates 2020. aastast on võimalik läbida valikmoodul kas välismaa kõrgkoolides aineid tehes või välismaal praktikat tehes. 

Rakenduskõrgharidusõppes on suur osakaal praktikal, mis tuleb läbida üliõpilase enda valitud organisatsioonides. Lisaks kaasatakse õppetöösse aktiivselt praktikuid, kes jagavad üliõpilastele oma kogemusi, ja tehakse õppekäike ettevõtetesse.

ÕPPEVORM

Päevaõppes on nominaalne õppeaeg kolm aastat.

Sessioonõppes toimub õppetöö nelja aasta jooksul kord kuus neljal-viiel päeval nädalas. Sessioonõppes õppijatel on üldjuhul võimalik läbida ka praktika oma töökohas.

Õpingud toimuvad nii auditoorselt (loengud, seminarid ja praktikumid) kui ka iseseisvalt (õppematerjalide läbitöötamine, kodutööde ettevalmistamine, õpe virtuaalkeskkonnas Moodle, õppepraktika jne).

Õppekava kogumaht on 180 ainepunkti (EAP). Õpingud lõpevad lõputöö kaitsmise või lõpueksamiga – valiku teeb üliõpilane ise.

KESKKOND

Ettevõtlust ja projektijuhtimist õpetavad suurte kogemustega õppejõud, vilistlased, kogenud spetsialistid ja praktikud. Mitu õppejõudu on kirjutanud hea vastuvõtu leidnud õpikuid ning avaldanud teadusartikleid mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades. Õppekava laiapõhjalisuse tõttu kaasatakse õppejõude ka teistest Tartu Ülikooli valdkondadest.

Pärnu kolledži ettevõtlusosakonna teadusteemad on üsna ainulaadsed, sest mujal Eestis nendega põhjalikult ei tegeleta. Teadustööd tehakse peamiselt ettevõtluse ja projektijuhtimise suunal, ühendav joon on keskendumine väikestele ettevõtetele ja teenindusorganisatsioonidele. Rakendusuuringutest on võimalik kasu saada nii riigil, ettevõtjatel kui ka ettevõtetes töötavatel spetsialistidel.

Pärnu on õppimiseks parim koht. Kolledži hoones asuvad ka ettevõtluse arendajad ja tehakse koostööd ettevõtjatega. Meeleolukas tudengielu ei vaibu ka talvel. Korraldatakse sündmusi üliõpilastele, õppejõududele, vilistlastele ja kogu linnarahvale. Igal aastal toimub kogu Pärnut hõlmav tujuküllane ööorienteerumine, traditsioonide hulka kuuluvad ka rebastenädal, jõulupidu ja emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine.
Väärt teadmisi ja eneseharimisvõimalusi pakuvad Pärnu ja ülikooliga seotud ärksaid inimesi koondava Academia Pernaviensise kooskäimised. Pärnu kolledži juures tegutsevad tudengiteater K-äng2 ja üliõpilaste pallimänguvõistkonnad. Ettevõtlikel inimestel aitavad teoreetilisi teadmisi ellu rakendada Starter@Pärnumaa, konkurss „Ettevõtlik pärnakas“ ja Ajujaht.

VILISTLASENA

Lõpetajad siirduvad sageli spetsialistideks ja finants-, turundus-, müügi- vm valdkonna juhtideks ettevõtetesse, projektijuhtideks erinevatesse valdkondadesse või alustavad ise ettevõtlusega. Kuigi enamik vilistlasi töötab erasektoris, leiavad meie lõpetajad järjest rohkem töökohti ka avalikus ja mittetulundussektoris. Õpinguid saab jätkata magistriõppes.

Kõigil ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava lõpetanutel on võimalus jätkata magistriõppes. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž pakub magistriõpet järgmistel õppekavadel:

Ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava lõpetajad on oodatud ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppesse ja samuti on võimalik jätkata õppimist teiste ülikoolide samalaadsete magistrikavade järgi.

Lisalugemist: