ettevõtlus ja projektijuhtimine | Universitas Tartuensis
  • Kõrgetasemeline ettevalmistus äri- ja projektijuhi kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel töötamiseks ning ettevõtjana tegutsemiseks.

  • Praktiline õpe, mille käigus õpitakse tundma organisatsioonides toimuvaid protsesse ning nende eripära.

  • Võimalik õppida nii päevaõppe kui ka sessioonõppe vormis.
     


ÕPPETÖÖ

Tudengid saavad majandusalase kõrghariduse koos ettevõtluses ja projektijuhtimises vajalike teadmiste ja oskustega. Õppekavas on kaks alusmoodulit: sotsiaalteadused ja majandusteadused. Järgneb ettevõtluskeskkonna suunamoodul, kus analüüsitakse ettevõtluskeskkonda ja organisatsiooni tugiprotsesside korraldamist. Ettevõtluse erialamoodulis pakutakse protsessipõhist ettevõtlusõpet ning läbitakse praktiline eelinkubatsiooniprogramm, et valmiks põhjalik ja lihvitud äriplaan. Projektijuhtimise erialamoodulis käsitletakse kõiki olulisi projektijuhtimise osi, sh rahataotlusi.

Peale kohustuslike moodulite tuleb läbida valik- ja vabaainete moodul. Vabaaineid on omal valikul võimalik võtta nii Tartu Ülikooli teistest teaduskondadest kui ka väljastpoolt Tartu Ülikooli.

Rakenduskõrgharidusõppes on suur osakaal praktikal, mis tuleb läbida üliõpilase enda valitud organisatsioonides. Lisaks kaasatakse õppetöösse aktiivselt praktikuid, kes jagavad üliõpilastele oma kogemusi, ja tehakse õppekäike ettevõtetesse.

 

ÕPPEVORM

Päevaõppes on nominaalne õppeaeg kolm aastat.

Sessioonõppes toimub õppetöö nelja aasta jooksul kord kuus neljal-viiel päeval nädalas. Sessioonõppes õppijatel on üldjuhul võimalik läbida ka praktika oma töökohas.

Õpingud toimuvad nii auditoorselt (loengud, seminarid ja praktikumid) kui ka iseseisvalt (õppematerjalide läbitöötamine, kodutööde ettevalmistamine, õpe virtuaalkeskkonnas Moodle, õppepraktika jne).

Õppekava kogumaht on 180 ainepunkti (EAP). Õpingud lõpevad lõputöö kaitsmise või lõpueksamiga – valiku teeb üliõpilane ise.


KESKKOND

Ettevõtlust ja projektijuhtimist õpetavad suurte kogemustega õppejõud, vilistlased, kogenud spetsialistid ja praktikud. Mitu õppejõudu on kirjutanud hea vastuvõtu leidnud õpikuid ning avaldanud teadusartikleid mainekates rahvusvahelistes teadusajakirjades. Õppekava laiapõhjalisuse tõttu kaasatakse õppejõude ka teistest Tartu Ülikooli valdkondadest.


Pärnu kolledži ettevõtlusosakonna teadusteemad on üsna ainulaadsed, sest mujal Eestis nendega põhjalikult ei tegeleta. Teadustööd tehakse peamiselt ettevõtluse ja projektijuhtimise suunal, ühendav joon on keskendumine väikestele ettevõtetele ja teenindusorganisatsioonidele. Rakendusuuringutest on võimalik kasu saada nii riigil, ettevõtjatel kui ka ettevõtetes töötavatel spetsialistidel.

 

Suvepealinnas saab meeleolukat tudengielu elada ka talvel.
Traditsiooniks on kujunenud mitmesugused üritused:

  • jõulupidu,
  • emakeelse ülikooli aastapäeva tähistamine,
  • rebastenädal,
  • Pärnu ööorienteerumine,
  • Time Outi tudengipeod jms.

Pärnu kolledžis tegutseb aktiivne üliõpilasesindus ja tudengiteater K-äng2.
Teoreetilisi teadmisi aitavad praktikas ära kasutada äriideede arendusprogramm Starter@Pärnumaa, konkursid „Ettevõtlik pärnakas“, Ajujaht jm üritused.

 

VILISTLASENA

Lõpetajad lähevad tööle spetsialistide ja finants-, turundus-, müügi- vm juhtidena ettevõtetesse, projektijuhtidena mitmesugustesse sektoritesse või alustavad ise ettevõtlusega. Võrreldes Euroopa arenenud maadega on Eestis ettevõtlusaktiivsus väiksem ja ettevõtluse võimalused veel ammendamata. Ka Eesti riigi prioriteetide hulgas on suurendada ettevõtlusaktiivsust ning soodustada ettevõtete teket ja arengut.

Kõigil ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava lõpetanutel on võimalus jätkata magistriõppes. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž pakub magistriõpet järgmistel õppekavadel:

Ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekava lõpetajad on oodatud ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonna magistriõppesse ja samuti on võimalik jätkata õppimist teiste ülikoolide samalaadsete magistrikavade järgi.

 

Lisalugemist: