euroopa keeled ja kultuurid | Universitas Tartuensis

 
  • Võimalus õppida süvendatult kaasaegseid või klassikalisi keeli ja nendega seotud kultuure

  • Lisaks seitsmele erialasuunale pakub õppekava ka mitmeid teisi  spetsialiseerumis- ja praktikavõimalusi

  • Rahvusvaheline õpikeskkond ja rahvusvahelise suhtlemise võimalus
     


ÕPPETÖÖ

Õppekava võimaldab spetsialiseeruda ühele seitsmest erialast: inglise, prantsuse, hispaania või saksa keel ja kirjandus, Skandinaavia keeled ja kultuurid, vene ja slaavi filoloogia, klassikaline filoloogia. Erialad keskenduvad kaasaegsete ja klassikaliste kirjanduste, kultuuride ja võõrkeelte uurimisele. Eriala täiendavad interdistsiplinaarsed teadmised magistrikoolidest ning valik- ja praktikamoodulist. Akadeemiliste huvidega magistrandid kirjutavad magistritöö, rakenduslikemate huvidega magistrandid magistriprojekti, mis on põnev väljakutse loomingulistele tudengitele. Seega on õppekavas võimalus süüvida ühte võõrkeelde ja kultuuri ühendatud laialdaste valikuvõimalustega.

Ingliskeelse ja erialale vastava võõrkeelse õppe kõrval saab süüvida rahvusteadustesse, et saavutada Eesti ja maailma kultuuride vahelise kultuurivahendaja pädevus. Rahvusvaheline õpikeskkond tagab eripalgelise kultuuridevahelise suhtluse praktika Tartus, rahvusvaheline mobiilsus teistes kultuurikontekstides. Tänapäeva muutuvas maailmas on individuaalne spetsialiseerumine ja paindlikkus tähtsad ning lõpetajad saavad peale hea võõrkeele ja kultuuri tundmise ka tugeva praktiliste oskuste pagasi.


ÕPPEVORM

Õppekava pakub üliõpilasele kohustusliku erialamooduli kõrval hulgaliselt valikuid oma õpitee kujundamiseks: üliõpilane valib oma huvidest ja karjäärinägemusest lähtudes eriala täiendama magistrikooli, valikmooduli ja praktika. Erialamoodulite võõrkeelne õppetöö arendab suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust ning erinevaid ülekantavaid oskusi. Näiteks kaasaegseid romaane lugedes saadakse sissevaade tänasesse kultuuri, aga omandatakse ka keele nüansse, tekstiloome loogikat ja kultuuripädevaid suhtlusstrateegiaid.

Õppetöö toimub valdavalt seminarivormis, kus ka teoreetiliste küsimuste lahkamisel arendatakse praktilisi oskusi (lisaks võõrkeelte erinevatele osaoskustele, meeskonnatöö, ajaplaneerimise jt oskused). Omandatakse võõrkeelse erinevates formaatides kirjutamise, suulise esinemise, tekstianalüüsi ja väitlusoskus. Teistest kultuuridest tudengitega õppides arendatakse kultuuridevahelise suhtluse oskust. Seminaride kõrval kasutatakse õppekavas e-õpet, iseseisvat uurimistööd ja erinevaid praktilisi tegevusi. Mitmesugused praktikaliigid aitavad omandatud teadmisi ja oskusi arendada üliõpilaste karjäärihuvidele vastavas rakenduslikus kontekstis (nt kultuuridevaheline suhtlus, teaduskorraldus, tõlkimine, jne). Arvukad koostöölepingud võimaldavad üliõpilaste liikuvust nii Euroopa piires kui ka väljaspool.
 

K

KESKKOND

Osakonnad asuvad Tartu kesklinnas vastrenoveeritud õppehoones, kus on lisaks kaasaegsetele auditooriumitele mugav raamatukogu ja üliõpilaste puhkeruum. Linna keskmes asumine kaasab tudengid Tartu kultuuri- ja üliõpilasellu. Lisaks õppetööle on kõikidel Euroopa keelte ja kultuuride õppekava erialadel tugevad üliõpilastraditsioonid. 

Magistrandid on kaasatud osakondade uurimisteemadesse ning osalevad teadusüritustel (nt rahvusvahelised konverentsid või seminarid). Vene ja slaavi filoloogid korraldavad iga-aastaseid üliõpilaskonverentse. Skandinavistika eriala tudengid teevad õppereise Skandinaavia maadesse, prantsuse keele ja kirjanduse eriala juures toimuvad filmi- ja kultuurivestluste õhtud. Inglise keele ja kirjanduse õppejõud ning üliõpilased korraldasid teisi erialasid kaasates kirjandusfestivali Prima Vista raames 2016. a kevadel  Shakespeare’i sonettide ettelugemise 15 keeles. 


VILISTLASENA

Lõpetanud saavad töötada erinevatel väga head suulist ja kirjalikku võõrkeeleoskust ning kultuuripädevust eeldavatel ametikohtadel rahvusvahelistes kultuurivahendusorganisatsioonides, riigi-, haridus- ja teadusasutustes, kirjastustes, muuseumides, tarkvarafirmades, äriühingutes jne nii Eestis kui välismaal.

Magistrikraad võimaldab jätkata õpinguid doktoriõppes kas võõrkeelte ja kirjanduse või mõnel teisel lähedasel alal (nt semiootika, maailmakirjandus, üldkeeleteadus, meedia ja kommunikatsioon).
 

Kontakt:

Maailma keelte ja kultuuride kolledž
programmijuht professor Raili Marling
e-post: raili.marling [ät] ut.ee

koordinaator Age Allas
tel: 737 6255
e-post: age.allas [ät] ut.ee
J. Liivi 4-111

Tutvu vastuvõtutingimustega