folkloristika ja pärandirakendused | Universitas Tartuensis
 

  • Teadmised, mis aitavad mõista pärimust ning ainelist ja vaimset kultuuripärandit

  • Oskused eetiliseks äritegevuseks ja tööks kogukondadega pidevalt kasvavas kultuuripärandi valdkonnas

  • Õppijakesksus, palju valikaineid ja loovaid praktikavõimalusi nii Tartus kui ka Viljandis 


ÕPPETÖÖ

Õppima asumise eeltingimusteks on bakalaureusekraad ja inglise keele valdamine tasemel B2. Õppekaval spetsialiseerutakse kas pärimuse ja kultuuripärandi või käsitööpärandi uurimisele ja rakendamisele. Kõik üliõpilased omandavad pärimuse ja kultuuripärandi mõtestamist toetavad teoreetilised käsitusviisid ning õpivad tundma ja kasutama erinevaid etnograafilisi välitöömeetodeid.

Pärimuse ja kultuuripärandi suunal keskendutakse folkloori, kultuuripoliitika ja pärandiloome protsesside analüütilisele uurimisviisile. Käsitööpärandi uurimise ja rakendamise suunal omandatakse süvendatud teadmised käsitöö ja käsitööpärandi uuringutest, pannes rõhku praktikapõhistele uurimisküsimustele ja pärandtehnoloogilisele lähenemisviisile. Mõlema spetsialiseerumise raames käsitletakse kultuuripärandi potentsiaali ühiskondlik-kultuurilise ja majandusliku ressursina. Arendatakse ka eneseväljendusoskusi ja muid pädevusi, mis on vajalikud pärandiloome protsessis osalevate huvigruppidega töötamiseks ja erialaste probleemide eetiliseks lahendamiseks. Kõik õppijad tutvuvad projektijuhtimise ja ettevõtluse alustega.

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub inglise keeles. Tegemist on interdistsiplinaarse õppekavaga, mida haldavad eesti ja võrdleva rahvaluule osakond, etnoloogia osakond ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakond. Õppetöö toimub nii Tartus kui ka Viljandis. Oluline roll on e-õppel, sessioonõppel, seminaridel ja praktilistel ülesannetel. Õppekava iseloomustab õppijakesksus: õpperühmad on väikesed ja valikainete maht tavapärasest suurem (18 EAP), võimaldamaks üliõpilasel arendada end valitud teema või tegevusvaldkonna spetsialistiks.

Individuaalsete eesmärkide saavutamist toetab TÜ laiahaardeline ja järjest täienev ingliskeelsete kursuste valik. Õppekava teeb eriliseks ka suuremahuline praktikamoodul, mille sisu kujundab üliõpilane koostöös juhendajaga lähtuvalt oma professionaalsetest huvidest ja vajadustest.  Näiteks võib erialapraktika raames teha etnograafilisi välitöid, töötada mäluasutustes, kultuuripärandi valdkonna organisatsioonides või ettevõtetes, osaleda uurimisprojektides. Õpingud lõpetatakse magistritöö või rakendusliku magistriprojektiga.

KESKKOND

Tartu ja Viljandi kombinatsioon pakub pärimuskultuurist ja kultuuripärandist huvitatule rikkalikke enesetäiendamise ja seltsielu võimalusi. Õppekava haldavad osakonnad korraldavad Tartus ja Viljandis ning mujalgi Eestis rahvusvahelisi teadus- ja kultuuriüritusi, külalisloenguid, erikursusi ja töötubasid, mis võimaldavad üliõpilastel tutvuda kaasaegsete suundadega, luua erialaseid kontakte ning omandada tööeluks vajalikke esinemis- ja korraldamiskogemusi.

Viljandis on huviliste käsutuses mitmekülgsed käsitöökojad (tekstiil, puit ja metall), mis toetavad rakenduslike projektide teostamist. Oluliste koostööpartnerite hulka kuuluvad Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, rakendusliku antropoloogia keskus ja Viljandi loomemajanduskeskus. Kraadiõppurid teevad kaastööd osakondade sariväljaannetele ning on oodatud osalema etnoloogia ja folkloristika üliõpilasi ühendava Tartu Nefa Rühma erialastes ja seltskondlikes ettevõtmistes.
 

VILISTLASENA

Õpingute käigus omandatud analüüsi- ja kirjutamisoskus ning mitmekülgne praktikakogemus loovad eelduse tööks nii avalikus ja mittetulundussektoris kui ka ettevõtluses. Õppekava seab eesmärgiks koolitada kultuuripärandi funktsioone ja potentsiaali ning pärimuskultuuri tundvaid spetsialiste, kes suunavad valdkonna arengut ning toimivad vahendajana kogukondade, ettevõtete, mäluasutuste ja teiste pärandiloome protsessis osalejate vahel.

Vilistlased on pädevad planeerima ja ellu viima kultuuripärandit ja pärimuskultuuri hõlmavaid uurimis- ja äriprojekte. Vajadus sellise ettevalmistusega spetsialistide järele suureneb ühes kultuuripärandi valdkonna kasvava osatähtsusega nii kohalikus, riiklikus kui ka rahvusvahelises kultuuripoliitikas ja majanduses. Lõpetajatel on ka võimalus jätkata haridusteed doktorantuuris.


Lisalugemist:
Ingliskeelse motivatsioonikirja juhend
Õppekava ingliskeelne kodulehekülg


Kontakt:
Kultuuriteaduste ja kunstide instituut
programmijuht Elo-Hanna Seljamaa
e-post: elo-hanna.seljamaa [ät] ut.ee

õppekava koordinaator Kristel Kivari
e-post: folkandheritage [ät] ut.ee 

Ülikooli 16-208