humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis | Universitas Tartuensis

  • Laiapõhjaline humanitaarharidus aitab luua uusi seoseid, ideid ja tulevikuvõimalusi

  • Omandad psühholoogia-, nõustamis-, suhtlemis- ja juhtimisteadmised 

  • Saad ise valida õppeained, millele spetsialiseeruda ÕPPETÖÖ

Spetsialiseerutakse ühele neljast valdkonnast: eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, inimeseõpetus või sotsiaalpedagoogika. Kui soovid mitmekülgsemat õpet, võid kõrvaleriala valida mõnest muust ülikooli õppekavast.

Sotsiaalpedagoogika üliõpilased saavad bakalaureuseõppe lõpus sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse. Selleks, et põhikoolis või gümnaasiumis õpetajana töötada, on vaja läbida magistriõpe ja omandada õpetajakutse. Bakalaureuseõppe lõpetaja võib töötada abiõpetajana.

Õpingud on seotud psühholoogia ja pedagoogikaga. Saad teadmised karjääriplaneerimisest, meediast, kommunikatsioonist ja e-õppest ning õpid kasutama aktiivõppemeetodeid, kavandama põnevaid ainetunde ja lõimima õppeaineid.

 

 


ÕPPEVORM

Traditsioonilisele õppevormile lisaks kasutatakse e-õpet, videoloenguid, rühmatöid jms. Kogu teoreetiline baas on tihedalt seotud praktikaga – õpingute algusest peale saab loengutes ja seminarides õpitut vaatlus- ja harjutamispraktikal proovile panna. Õpingud lõpevad bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.

 


KESKKOND

Loengud ja seminarid toimuvad nii hubases Karlovas asuvas haridusteaduste instituudi õppehoones kui ka teistes Tartu Ülikooli õppehoonetes – õpperuumide asupaik sõltub valitud erialast. Digivahendite ja virtuaalsete õpikeskkondade kasutamist saab harjutada nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses. Seal toimuvad ka praktikumid, kus saab oma tegevust videosalvestise põhjal ise analüüsida. Lisaks pakub õpetajatudengitele harivat ajaviidet ja õlatunnet Noore Õpetaja Huviklubi.

 


VILISTLASENA

Koolides on headest õpetajatest suur puudus ning see amet annab kindluse kogu eluks. Lõpetamise järel on võimalik minna tööle tugispetsialistina, näiteks abiõpetaja, väikeklassiõpetaja, koduõppe õpetaja, pikapäevarühma õpetaja ja õpilaskodu kasvatajana, või leida rakendust muudes eluvaldkondades, sh hariduseksperdi, nõustaja ja riigiametnikuna. Valides sotsiaalpedagoogika haru, võib asuda tööle sotsiaalpedagoogina. Meie eriala lõpetanud töötavad Eesti eri paigus õpetajate, haridustehnoloogide ja õppejuhtidena, aga vilistlasi töötab ka koolidest väljaspool.

Bakalaureusekraad annab võimaluse jätkata õpinguid magistriastmes – näiteks põhikooli mitme aine õpetaja õppekava või ka teiste magistriastme õppekavade alusel.

 


Lisalugemist

Õpetajate Liidu kodulehekülg
Eesti Haridustöötajate Liidu kodulehekülg
Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri
Õpetajate Leht
Lastevanemate Liit


Kontakt

Haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu, 50103
e-post: haridus [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega

Tutvu õppekavaga õppeinfosüsteemis (ÕIS): 2018/2019