humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis | Universitas Tartuensis

  • ​Saad viie valiku hulgast ise valida valdkonna, millele spetsialiseeruda. 
  • Laiapõhjaline humanitaarharidus võimaldab edasi õppida paljudel õpetajakoolituse magistriõppe  õppekavadel.
  • Nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused on kasuks igas ametis.ÕPPETÖÖ

 Lisaks laiapõhjalisele humanitaar- ja sotsiaalainete alusteadmiste omandamisele spetsialiseerutakse õppe käigus ühele viiest valdkonnast: eesti keel ja kirjandus, inglise ja saksa/või vene keel, inglise keel, inimeseõpetus või sotsiaalpedagoogika. Kui soovid mitmekülgsemat õpet, võid kõrvaleriala valida mõnest muust ülikooli õppekavast.

Sotsiaalpedagoogika üliõpilased saavad bakalaureuseõppe lõpus sotsiaalpedagoogi 6. taseme kutse ja võivad asuda tööle kvalifikatsiooninõuetele vastava sotsiaalpedagoogina. Selleks, et põhikoolis või gümnaasiumis aineõpetajana töötada (nt eesti keel ja kirjandus, võõrkeeled, inimeseõpetus), on vajalik läbida kaheaastane magistriõpe ja omandada õpetajakutse. Bakalaureuseõpe loob head eeldused edukaks magistritasemel õpetajakoolituse õppekavadel õpingute jätkamiseks.

Lisaks valitud ainevaldkonna teadmistele on õpingud seotud psühholoogia ja pedagoogikaga. Saad teadmised karjääriplaneerimisest, meediast, kommunikatsioonist ja e-õppest ning õpid kasutama aktiivõppemeetodeid, kavandama ja läbi viima põnevaid ainetunde ja lõimima õppeaineid.

Soovi korral võid veeta Erasmus+ programmi raames ühe semestri vahetusüliõpilasena välismaal. Õpingutega välismaal saab asendada õppekavas olevaid aineid, seega on hästi planeerides võimalik õpingud lõpetada kolme aastaga ka õpingute ajal ühe semestri vältel välismaal õppides. 

 


ÕPPEVORM

Traditsioonilisele õppevormile lisaks kasutatakse e-õpet, videoloenguid, rühmatöid jms. Kogu teoreetiline baas on tihedalt seotud praktikaga – õpingute algusest peale saab loengutes ja seminarides õpitut praktikumides, koolikülastustel ja pikemate koolipraktikate raames harjutada. Õpingud lõpevad pedagoogilise suunitlusega bakalaureusetöö kirjutamise ja kaitsmisega.

 


KESKKOND

Loengud ja seminarid toimuvad nii hubases Karlovas asuvas haridusteaduste instituudi õppehoones kui ka teistes Tartu Ülikooli õppehoonetes – õpperuumide asupaik sõltub valitud erialast. Digivahendite ja virtuaalsete õpikeskkondade kasutamist saab harjutada nüüdisaegses haridusuuenduskeskuses. 

Tudengilinnas Tartus jätkub alati põnevat tegevust. Tulevasi õpetajaid ühendab Noore Õpetaja Huviklubi (NÕHK), kes korraldab nii erialaselt harivaid kui ka meelelahutuslikke üritusi.

 


VILISTLASENA

Koolides on headest sotsiaalpedagoogidest ja õpetajatest suur puudus ning see amet annab kindluse kogu eluks. Sotsiaalpedagoogika suuna valinutel on lõpetamise järel võimalik tööle minna sotsiaalpedagoogina. Teiste suundade valinud saavad töötada humanitaarainete valdkonna alaseid teadmisi ja lihtsamaid oskusi nõudvates ametites ja jätkata õpinguid õpetajakoolituse magistriõppes, et omandada õpetaja kutse.


Lisalugemist

Õpetajate Liidu kodulehekülg
Eesti Haridustöötajate Liidu kodulehekülg
Õpetajate võrgustikutöö uudiskiri
Õpetajate Leht
Lastevanemate Liit


Kontakt

Haridusteaduste instituut
Salme 1a, Tartu, 50103
e-post: haridus [ät] ut.ee
www.ht.ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega