inglise keel ja kirjandus | Universitas Tartuensis

  • Keele-, kirjanduse- ja kultuuritundmist täiendavad praktilised oskused, nagu kirjutamine ja tõlkimine

  • Õppetöös analüüsitakse sügavuti keele toimimist ja iseärasusi

  • Meie lõpetajad on tööturul nõutud, vilistlaste hulka kuuluvad Eesti juhtivad tõlgid, tõlkijad, ajakirjanikud ja diplomaadidÕPPETÖÖ

Inglise keele ja kirjanduse bakalaureusekava Tartus seob traditsioonilist ja kaasaegset. Kõrvuti keele- ja kirjandusajalooga õpitakse tundma kaasaegse ingliskeelse kultuuri probleeme, kultuuridevahelist suhtlust, tõlketemaatikat. Erialaainetes toimub kogu õppetöö inglise keeles, mis aitab keele- ja kultuurioskust arendada läbi kogu õppekava. Eesti keeles omandatakse üldaineid, milles üliõpilased saavad kombineerida erialaseid teadmisi ja oskusi teiste erialadega.

Võõrkeelne õppetöö rikastab mitte ainult üliõpilaste keeleoskust, vaid pakub ka rahvusvahelise suhtluse praktikat, sest inglise keele ja kirjanduse loengutes ja seminarides võib kohtuda arvukate Tartus õppivate välisüliõpilastega. Osakonna Erasmuse kontaktide või ülikooli välislepingute kaudu on võimalik veeta semester välismaal ning täiendada oma teadmisi ja saada väärtuslik välismaal elamise ja õppimise kogemus. Igapäevast õppetööd toetab õppejõudude teadustegevus ning välisõppejõudude seminarid.

Inglise keele ja kirjanduse eriala on võimalik siduda erinevate kõrvalerialadega (sh teiste võõrkeelte omandamisega), mis võimaldavad paindlikult arendada välja erinevaid karjääriradasid. Üliõpilastele on bakalaureuseastme lõpetamise järel avatud kolm erialast magistriõppe võimalust (Euroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus), kuid inglise keel ja kirjandus loob suurepärased eeldused õpingute jätkamiseks ka muudel erialadel või välisülikoolides.

ÕPPEVORM

Inglise keele ja kirjanduse õppekavas on tasakaalus teoreetilised teadmised ja praktilised oskused. Kuna erialaainetes toimub õppetöö inglise keeles, siis arendatakse ka nt ingliskeelse kirjanduse loengutes inglise keelt ning tekstide kriitilise analüüsimise oskust. Praktilised oskused on esmane eesmärk erinevates inglise keele osaoskustele keskenduvates seminarides (tekstianalüüs, kirjutamine, tõlge), mis saadavad üliõpilast tema stuudiumi vältel.

Tudengid kirjutavad oma õpingute ajal erinevates formaatides ingliskeelseid töid ning ei omanda pelgalt anglo-ameerika akadeemilist stiili, vaid ka sellega seotud loogilist ja läbipaistvat mõtlemist. Tõlkeseminarides saadakse esmane tõlkekogemus, mida saab arendada magistriastmes. Praktiliste oskuste arendamine päädib bakalaureusetöö kirjutamisega, milles üliõpilased rakendavad lisaks erialastele teadmistele ka andmete kogumise, analüüsi, akadeemilise kirjutamise ja väitluse oskust.

Bakalaureuseastmes saavad tudengid lisaks kohustuslikele erialaainetele valida ka kõrvaleriala ning valikaineid, muutes niiviisi õppekava enda huvidele ja vajadustele vastavaks. Kujundades erialast õpiteed juba bakalaureuseõpingute ajal, valmistuvad tudengid ette magistriõpinguteks. Meie tudengid on tihti rõhutanud inglise keele ja kirjanduse õppejõudude tudengisõbralikkust, professionaalsust ja avatust ning õppetöö, sh tagasiside kõrget kvaliteeti. Mitmed meie eriala õppejõud on leidnud äramärkimist ülikooli parimate õppejõudude nimistus.

 

KESKKOND

Anglistika osakond asub Tartu ülikooli ajaloolises kesklinna linnakus ning õppehoones pole mitte ainult moodsad ja tehniliselt hästi varustatud auditooriumid, vaid ka ruumid tudengitele iseseisvaks õppimiseks ja puhkamiseks, samuti mugav erialaraamatukogu. Tudengid osalevad aktiivselt Tartu kultuuri- ja üliõpilaselus ning ka osakonna korraldatud üritustel (nt rahvusvahelised teaduskonverentsid, lugemisklubi, väliskirjanike külaskäigud). Heaks tavaks on saanud osakonna iga-aastased rebaste- ja jõulupeod, mis toovad kokku erinevate aastate üliõpilasi ja õppejõude ning vilistlasi.

 

VILISTLASENA

Inglise keele ja kirjanduse eriala vilistlased on saavutanud edu nii humanitaarias kui ka valdkondades, mida esmapilgul keelte ja kirjandustega ei seosta. Nii on meie lõpetanute hulgas ühelt poolt kirjanikke ja tõlkijaid, nagu Doris Kareva, Krista Kaer ja Anne Lange, aga ka poliitik Sven Mikser, Euroopa Liidu kõrge ametnik Signe Ratso ja ärinaine Siiri Odrats. Korralik keele- ja kultuuritundmine, oskus selgelt ja loogiliselt mõelda ning mõeldu lugejasõbralikult kirja panna tagab edu paljudes valdkondades. Meie erialalt on oma karjääri alustanud ka Eesti juhtivad tõlgid ja tõlkijad, keeleõpetajad, diplomaadid. Meie vilistlased töötavad ka ajakirjanike ja reporteritena, tehniliste kirjutajatena, kultuuriorganisatsioonide juhtidena, projektijuhtidena, riigiametnikena jne.

 

Kontakt:

Anglistika osakond
Liivi 4, Tartu

programmijuht Jane Klavan
jane.klavan [ät] ut.ee

õppekorralduse spetsialist Marilii Adamson
marilii.adamson [ät] ut.ee
www.maailmakeeled.ut.ee/et/osakonnad/anglistika

 

Tutvu vastuvõtutingimustega