keeled ja mitmekeelsus koolis | Universitas Tartuensis

  • Õppekava lõpetanu omandab kaks võrdse mahuga eriala. Valikute hulgas on ka Eestis ainulaadne keelekümblus.
  • Heade keeleteadmiste ja erialaoskuste kõrval kujundatakse esmased hoiakud õpetaja elukutse omandamiseks.
  • Õppekava lõpetaja saavutab C1-keeletaseme.

ÕPPETÖÖ

Õppima  oodatakse  kõiki,  kes  on  huvitatud  keelte  ja  mitmekultuurilise  hariduse  kohta  teadmiste  omandamisest.  Lisaks  süvendatud  keeleõppele  keskendutakse  kirjandusele   ja   keele-   ja   kultuuriajaloole   ning   õpitakse   kultuuridevahelist   suhtlust  ja  tõlketemaatikat.  Lisaks  antakse  teadmisi  suhtlemispsühholoogiast,  pedagoogikast    ja    kasvatusteadustest    ning    kujundatakse    esmased    hoiakud    õpetajaameti omandamiseks. Teise erialana saab õppida keelekümblust, mida mujal Eestis erialana ei õpetata.

ÕPPEVORM

Õpitakse  kolm  aastat  päevaõppes  ja  lõpetamiseks  tuleb  kaitsta  bakalaureusetöö.  Õpingute  käigus  saab  üliõpilane  valida  kaks  eriala: kas eesti keel teise keelena või inglise keel võõrkeelena ning vene  keel  võõrkeelena  või  keelekümblus.  Üldained  omandatakse  eesti  keeles,  kuid  erialaainetes  toimub  õppetöö  valitud  erialast  olenevalt  kas  inglise  või  vene  keeles.  Õppekava hõlmab tutvumis- ja vaatluspraktikat, mis aitab üliõpilasel jõuda otsusele, kas jätkata õpinguid magistriõppes pedagoogika või keeleteaduse erialal.

KESKKOND

Tartu  Ülikooli  Narva  kolledžis  on  üliõpilastel head  tingimused,  et  end  teostada  ja  arendada.  Siin   toimub   palju   üliõpilas-   ja   teaduskonverentse ning haridusvaldkonnaga seotud üritusi. Avaneb  võimalus  tutvuda  uute  inimestega  teistest   linnadest   ja   riikidest.   Tudengielu   rikastavad ka muud meie majas toimuvad üritused: põnevad filmiõhtud ja loengud, kontserdid, näitused,  festivalid  jne.  Osaleda  saab  nii  Eesti  kui  ka  välismaade  üliõpilasvahetuses,  kus  saab  teadmisi täiendada ning omandada väärtusliku välismaal elamise ja õppimise kogemuse.

VILISTLASED

Narva  kolledži  lõpetajad  saavad  Tartu Ülikooli diplomi, mis on tõestus kvaliteetse hariduse omandamisest ja tagab konkurent-sieelise   tööturul.   Õppekava   aitab   paindlikult    kujundada    eriilmelisi    karjääriradu    ning   leida   keeleteadmisi   nõudva   ameti.   Kõik  bakalaureuseõppe  lõpetajad  on  oodatud  jätkama  õpinguid  magistriõppes  erialal  „Keeleõpetaja mitmekeelses koolis“.

 

Kontakt

TÜ Narva kolledž
Raekoja plats 2 - 205, Narva 20307

õppekava programmijuht Katrina Abramson
e-post katrina.abramson [ät] ut.ee