keemia | Universitas Tartuensis
  • Keemia magistriõppekava on mitmekülgne ja ühendab erinevaid teadussuundi, nagu füüsikaline ja elektrokeemia, orgaaniline ja bioorgaaniline keemia, analüütiline keemia, teoreetiline keemia ning molekulaartehnoloogia

  • Võimalus õppida tippteadlaste käe all ning teostada praktilisi töid Eesti juhtivate teadusgruppide juures maailma tipptasemel aparatuuriga varustatud laborites.

  • Keemia eriala vilistlased on tööturul väga oodatud – nt välja töötama uusi materjale ja keskkonnasäätlike tehnoloogiaid või juurutama analüüsimeetodeid
     


ÕPPETÖÖ

Keemia magistriõppekava on paindlik ja seda kohandatakse pidevalt vastavalt tulevaste tööandjate vajadustele. Lisaks kohustuslikele erialaainetele on üliõpilasel võimalik valida oma kitsamale erialale sobivaid ja vajalikke aineid. Keemia magistriõppe peamisteks spetsialiseerumise suundadeks on füüsikaline ja elektrokeemia, orgaaniline ja bioorgaaniline keemia, analüütiline keemia, teoreetiline keemia ning molekulaartehnoloogia, kuid üliõpilane võib koostada ka enda jaoks sobiva magistriõppe programmi. Keemia magistriõppekava võimaldab õppida tippteadlaste õpetatavatel erikursustel ning teostada praktilisi töid Eesti juhtivate teadusgruppide juures maailma tipptasemel aparatuuriga varustatud laborites.

Keemia magistriõppes läbitakse praktika kas teadusasutuses või ettevõttes ning praktikamoodulis on ette nähtud ka valik ettevõtlusaineid. Keemia magistriõppesse saavad õppima asuda ka teiste erialade ja teiste kõrgkoolide üliõpilased, kui neil on läbitud vastavad eeldusained. 


ÕPPEVORM

Keemia magistriõppekava koosneb üldosast ning erialaosast, kusjuures kõigis osades pannakse suurt rõhku aktiivõppele. Üldteoreetiline moodul süvendab teadmisi keemia põhiainetes. Praktikumide ploki läbivad need, kellel on vastavad ained bakalaureuseõppes läbimata. Erialaainete moodulist on võimalik valida erialaspetsiifilisi aineid. Erialaainetega tihedalt seotud magistriseminari raames saab üliõpilane ettevalmistuse teadustöö põhjal ettekande koostamiseks ning laiema ülevaate töögrupi teiste liikmete teadustööst.

Valikainete moodulis toodud nimestik on lai, mis võimaldab tudengil teha valikuid vastavalt tema valitud suuna spetsiaalsetele vajadustele. Pärast praktika sooritamist teadusasutuses või ettevõttes koostatakse praktikaaruanne, mida tuleb kaitsta komisjoni ees.


KESKKOND

Õppetöö toimub Maarjamõisa linnakus, kus kõrvuti asuvad Chemicum, Physicum, Biomeedikum ja tehnoloogiainstituut. Meie üliõpilased on kaasatud füüsikutega ühise Teadusbussi tegemistesse ja AHHAA keskuse töösse, mis annab suurepärase võimaluse kohata uusi tuttavaid ning avastada ja demonstreerida põnevaid nähtusi nii oma kui ka naaberaladelt. Kõik see annab reaalse meeskonnatöö ning ka selle juhtimise kogemuse. Keemia instituudi õppejõud ja teadurid, aga ka keemiat õppivad üliõpilased osalevad aktiivselt õpilaste ettevalmistamises nii vabariiklikeks kui ka rahvusvahelisteks olümpiaadideks. Keemia instituudi õppejõud, teadurid ja abipersonal on üliõpilaste seas tuntud abivalmiduse ja vastutulelikkuse poolest. Keemia üliõpilaste organiseerimisel toimub juba mitu aastat sügisene ja kevadine spordivõistlus, kus rändkarika võidab suurima osavõtjate protsendiga õppetool.

Kenaks traditsiooniks on ülikoolis valdkonniti parimate õppejõudude valimine ning reaal- ja loodusteaduste valdkonna kümne parima õppejõu hulka on keemikutest kuulunud näiteks prof Ivo Leito, dots Koit Herodes, lektor Erika Jüriado ja assistent Sirje Mäeorg. 


VILISTLASENA

Loodusteaduse magister keemias on valmis töötama erialast kvalifikatsiooni, algatusvõimet, vastutustunnet ning juhtimis- ja meeskonnatöö oskusi nõudval ametikohal. Meie lõpetajaid töötab peaaegu kõigis Eesti teadusasutustes ja kõrgkoolides ning tööstusettevõtetes ja eksperimentaallaborites; laboriaparatuuri ja kemikaalide müügiga tegelevates firmades; aga ka ekspertidena looduskaitses, muuseumides, kvaliteedikontrolli teenistustes ja mujal. Paljud keemikud on tegevad kõrgetes riigiametites või juhivad tuntud ettevõtteid. Samuti on meie lõpetajad enamik Eesti gümnaasiumide kvalifitseeritud keemiaõpetajaid. Pärast magistritöö kaitsmist on võimalik jätkata õpinguid doktoriõppes, kus põhiosa ajast kulub teadusele.

Pakutava hariduse kvaliteeti näitab see, et paljud üliõpilased (eriti magistri- ja doktoriõppes) suunduvad teatud ajaks õppima välisriikide partnerülikoolidesse. Mitmed TÜ-s keemiahariduse saanud vilistlased töötavad Lääne-Euroopa ja USA ülikoolide õppejõudude ja teaduritena või õpivad seal doktoriõppes.

 

Lisamaterjal

Vaata, mida meenutab vilistlane Joosep Poom oma ülikooliõpingutest
Loe vilistlase Armin Sepaga tehtud intervjuud TÜ ajakirjast
Keemia instituudi kodulehekülg


Kontakt

TÜ Keemia Instituut
Ravila 14a, Tartu
tel: 737 5261
e-post: chemistry [ät] ut.ee
http://www.chem.ut.ee


Tutvu vastuvõtutingimustega