kirjandus ja kultuuriteadused | Universitas Tartuensis

  • Kultuurilooliste ja -teoreetiliste teadmiste lõimimine praktiliste erialaste oskustega

  • Mitmekülgne ja kaasaegne sisevaade humanitaarteadustesse suunaga rahvusteadustele

  • Inspireeriv õpikeskkond, rahvusvahelises teadusmaailmas ja Eesti kultuurielus väljapaistvad õppejõudÕPPETÖÖ

Bakalaureuseõppekaval on võimalik õppida nelja eriala: eesti kirjandus, teatriteadus, etnoloogia ja folkloristika. Kaval õppides saavad üliõpilased põhiteadmised kõikidest nimetatud erialadest ja võimaluse põhjalikumalt keskenduda valitud peaerialale.

Eesti kirjanduse õppes on kesksele kohale seatud „rahvusliku teksti“ ja eesti kirjanduse kujunemise kultuuriloolise tausta uurimine ning õpetamine. Loetust õpitakse aru saama mitte ainult üldplaaniliselt, vaid avarama pilguga. Väärtustatakse eesti kirjandusruumi, õpitakse käsitlema kirjanduse eri liikide ja žanrite poeetikat võrdlev-ajaloolises kontekstis, kujundatakse ja arendatakse  ilukirjandusliku teksti tõlgendusvõimet ning süvendatakse esteetilist tundlikkust. Eesti kirjanduse ja teatriteaduse erialad võimaldavad haridusteed jätkata ka õpetajakoolituses.

Teatriteaduse suunale spetsialiseerudes saab süvateadmisi eesti ja maailmateatri ajaloost ning tänapäevast, draamakirjandusest, omandada etendusanalüüsi oskused ning õppida tundma ja rakendama mitmesuguseid teatriteooriaid. Teatriteaduse uurimisprojektid tegelevad peamiselt kaasaegse eesti teatriga, keskendudes teoreetiliselt etenduse analüüsi meetoditele ning retseptsiooniuurimustele.

Etnoloogia erialal uuritakse, kuidas inimesed oma igapäevases elus kultuuri loovad, selles kultuuris elavad ja kuidas kultuur selle tulemusena muutub. Etnoloogia aitab mõista, miks inimesed midagi teevad või räägivad ning mis tähendusi nad oma tegevusele omistavad. Etnoloogiaga tegelemine tähendab õppida mõistma kultuuriprotsesside tekke- ja muutumismehhanisme, neid märkama, kirjeldama, analüüsima ja võrdlema. Oluline rõhk õppetöös on praktikal ja välitöödel, et anda ettevalmistus kultuuriprotsesside märkamiseks ja analüüsiks.

Folkloristikas õpitakse tundma eesti rahvaluulet, rahvausundit ja mütoloogiat ning kujundatakse oskusi pärimusprotsessi analüüsimiseks ja mõtestamiseks. Folkloor väljendab pärismusrühma teadmisi, kogemusi, väärtushinnanguid ja uskumusi, olles argisuhtluse osa. Seda eriala valides õpitakse märkama rahvaluulet elava ja elujõulisena meie ümber, nägema maailma avatud pilguga ja tajuma teoreetiliselt omandatu seost päriseluga.

 

ÕPPEVORM

Õppetöös on heas tasakaalus kultuuri- ja kirjandusloolised aluskursused ja kitsamad sisevaated erialade aktuaalsetesse uurimisteemadesse, loengud, seminarid ja praktikumid, kontakt- ja e-õpe. Erialade vahel on hea koostöö ja see võimaldab üliõpilastel omandada teadmisi mitte ainult oma eriala piires, vaid kõikide kavas esindatud erialade lõikes.

Meie instituudil on tihedad Eesti-sisesed ja rahvusvahelised koostöösidemed. Üliõpilastel on võimalik osaleda külalisõppejõudude kursustel, samuti erinevates rahvusvahelistes õppeformaatides (MOOC kursused, mitme ülikooli üliõpilasi ühendavad kursused). Samuti annab õppekava võimaluse omandada erialaseid teadmisi erialade juhtivate praktikute käe all. Kursustel omandatud teadmisi ja oskusi rakendatakse erinevaid õppeülesandeid sooritades. Järjest rohkem pannakse rõhku praktiliste erialaste oskuste arendamisele välitöödel või praktikal mõnes mälu- või kultuuriasutuses, kultuuriajakirja juures või kultuuriürituste korraldustoimkonnas.

Lisaks peaerialale saab üliõpilane õppida ka ühte kõrvaleriala, mille võib valida kas oma õppekavast või mõnest muust Tartu Ülikooli õppekavast. Selline pea- ja kõrvaleriala kombineerimine on paindlik ja tulevikku vaatav, sest võimaldab luua unikaalseid kombinatsioone, arvestada õppija isikupära ja hajutada riske.

 

KESKKOND

Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi õpikeskkond on avatud ja inspireeriv. Õpingute jooksul tekivad üliõpilastel head kontaktid erinevate erialade õppejõududega ja tugevad sidemed kaasüliõpilastega. Teeme ulatuslikku rahvusvahelist koostööd nii teaduse kui ka hariduse alal ja meie õppejõud on aktiivsed eesti kultuurielus. Meil on tihe koostöö valdkonna juhtivate tööandjatega (nt Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Teatriliit, Rahvakultuuri Keskus), kes pakuvad meie üliõpilastele põnevaid praktikavõimalusi.

Meie üliõpilasi ühendavad erialased tudengiorganisatsioonid, nt folkloristika ja etnoloogia üliõpilasi koondav Tartu NEFA, Teatriteaduse Üliõpilaste Loož. Meie instituudis on ka pika traditsiooniga üliõpilasi ja õppejõude ühendavaid üritusi, näiteks iga-aastane Liinakuru kevadkool ja noorte etnoloogide ja folkloristide kevadkonverents „Noorte hääled“. Üliõpilased on meie õpikeskkonda ja saadavat haridust hinnanud väga kõrgelt, pidades selle taset rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliseks.


VILISTLASENA

Meie vilistaste seas on näiteks tuntud eesti luuletaja Kristiina Ehin, Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi direktor Risto Järv, kultuurilehe Sirp peatoimetaja Ott Karulin, ajakirja Keel ja Kirjandus kirjandustoimetaja Johanna Ross, kirjastuse Avita kirjanduse õppematerjalide toimetaja Katre Talviste. Meie vilistlastel on võimalik leida rakendust kultuuriajakirjade ja nädalalehtede toimetuses, kirjastustes, teatrites, erinevates kultuuri- ja mäluasutustes (nt Eesti Rahva Muuseum, Eesti Kirjandusmuuseum, kirjanike muuseumid, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum), kultuuri- ja teaduskorralduse valdkonnas. Iseseisvaks spetsialistiks saadakse magistriõpingute läbimisel. Õppetööd saab jätkata eesti kirjanduse ja teatriteaduse, maailmakirjanduse, etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia, kultuurikorralduse, eesti keele ja kirjanduse õpetaja või mõne teise lähedase eriala magistriõppes.


Etnoloogia Tartu Ülikoolis - 2016.a bakalaureuseastme lõpetajate kogemused

Vaata prof Arne Merilai ja Mart Velskeri loengut "Ühendväljateooria ahvatlused/Kirjandusloo vajadused"


Lisalugemist:

Ajakiri Methis
Eesti ja võrdleva rahvaluule osakond
Etnoloogia osakond
Kirjanduse ja teatriteaduste osakond
Eesti Kirjanduse Selts
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kirjanike Liit
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Rahva Muuseumi Aastaraamat
Journal of Ethnology and Folkloristics
Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni (EVKA) ajakiri Interlitteraria

 

Kontakt:

TÜ kultuuriteaduste instituut

Programmijuht Liina Lukas
e-post: liina.lukas [ät] ut.ee

koordinaator Hille Roots
tel: 737 5223
e-post: hille.roots [ät] ut.ee
Ülikooli 16-101

Tutvu vastuvõtutingimustega