kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu | Universitas Tartuensis
  • Uus ja ainulaadne õppekava, millesarnast Eestis ei ole.
  • Pädevustepõhine õppekava, kus teadmisi saab sotsioloogiast, (sotsiaal)psühholoogiast, sotsiaaltööst ja -poliitikast, aga ka inimgeograafiast ning sotsiaalsest ettevõtlusest.
  • Õppekava annab oskused, kuidas olla muutuste eestvedaja inimeste sotsiaalse heaolu toetamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks Eestis.

Oled sa mõelnud, kas anda abivajajale kala või õng? Oled mõelnud, et olemasolevate õngede valik on piiratud ning ressursid uute õngede ostmiseks samuti? Ja vahel ei ole need õnged, mida pakutakse üldse vastupidavad ega kestlikud, vaid reostavad keskkonda? Oled sa mõelnud, et mõnikord saab kala ka teistmoodi kui õngega? Või et õng on olemas naabril, tuttaval või võõral, aga see, kellel õnge vaja läheb, ei tea seda? Kui oled seda meelt, et võimalusi võib olla rohkem, kui me ette kujutame ning alati ei pruugi õng olla ainuke variant, kui sa oled inspireeritud otsima ja leidma lahendusi väljaspool harjumuspärast, siis tule õppima õppekavale kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu.

ÕPPETÖÖ

Kuna tuleviku tööturgu mõjutavad globaalsed trendid nagu demograafilised muutused, elanikkonna vananemine, tööturu globaliseerumine ja tööturu paindlikkuse suurenemine, erinevate ressursside defitsiit, kaasneb sellega ebavõrdsuse suurenemine. Õppekava annabki teadmised ja oskused, mis vastavad tuleviku tööturu vajadustele ja võimaldavad kiiresti muutuvas ühiskonnas, lähtudes sotsiaalteaduslikest käsitlustest, kestlike lahendusi luues arendada kogukondi.

Õppekava annab lõpetajale ülekantavad oskused, mis võimaldavad neil arendada kogukondi kestlikult, arvestades nii kogukonnaliikmete ja keskkonna ressursse kui ka ühiskondlikke ja globaalseid trende. Õppekava läbinu tunneb põhjalikult kaasaegset sotsiaalteaduslikku kogukonnakäsitlust ning oskab kogukonna toimimist hinnata ning selle liikmetega koos kohaseid lahendusi luua. Lõpetanu unikaalsed kompetentsid, mida sellisel kujul ükski teine õppekava eesti keeles ei paku, on oskus kavandada ja ellu viia sekkumisi, mis lähtuvad nii inimeste heaolust kui keskkonna jätkusuutlikkusest ning oskus hinnata mõjusid.

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö lektor ja sotsiaalse innovatsiooni teadur Dagmar Narusson räägib veebiloengus kogukondade olulisusest muutuvas maailmas. Veebiloeng "Kogukondade piiritlemine, arendamine ja säilenõtkuse märkamine" on järelevaadatav siin.

Õppetöö lähtub probleemõppe põhimõtetest ning arvestab täiskasvanud õppija vajadustega. Õppetöö on plaanitud tihedalt seotuna praktikaga, toimub koostöö töömaailma esindajatega konkreetsete kogukondade arendamisel ning sotsiaalsetele probleemidele praktiliste uuenduslike lahenduste leidmisel (näiteks Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Sotsiaalse Innovatsiooni Labor, NULA ühiskondlike algatuste inkubaator jt).

Õppekava läbides suudad olla nii sotsiaalsete kui kogukondlike muutuste ellukutsuja ja eestvedaja.

ÕPPEVORM

Õpe toimub sessioonidena kaks korda kuus, tavaliselt neljapäevast laupäevani. See annab võimaluse õppida töötamise või muude kohustuste kõrvalt. Samas tuleb arvestada, et iseseisvalt õppimiseks tuleb leida aega ka õppesessioonidevahelisel ajal. Oma õppetööd saab kohandada, kui valid õppekava täitmiseks e-õppena loetavad ained. Samuti tasub kaaluda vahetussemestri tegemist välismaal. Selle jaoks on nii instituudil endal kui kogu ülikoolil head partnerid. Välismaal õppimisest saad lähemalt lugeda siit.

Õppetöö läbiviimisel lähtutakse kaasaegsest õpikäsitlusest ning täiskasvanud õppija vajadustest, kasutatakse palju aktiivõpet ning vastastikusest teadmiste jagamisest tekkiv sünergia toetab õppijat tema personaalsete õpitrajektooride realiseerimisel.

Õppetöö on ülesehitatud selliselt, et anda õppijatele kogemus kogukonna loomisest ja selle arendamisest. Õppijad moodustavad ka ise õppijate kogukonna ja õppimine magistrikaval annab neile kogemuse kogukonnas osalemisest ning praktilised oskused kogukonna arendamise viisidest, mis toetavad nende sotsiaalset heaolu õppijana ning on hiljem praktiliselt rakendatavad nende enda tegevuses kogukondade arendamisel. Õppejõud on sama kogukonna liikmed ning toetavad õppijaid juhendades, pakkudes väljakutseid ja andes nii kollektiivset kui ka personaalset tagasisidet. Õppejõud on tudengile seega suunavaks partneriks. See loob õppimist toetava keskkonna, kus teadmiste omandamine on meeldiv ja toetatud.

KESKKOND

Õppimiseks on paremat kohta raske leida: meie hubane ja pika ajalooga maja asub Tartu südames Toomemäel. Lisaks loenguruumidele on meie majas ka rühmatööde tegemiseks sobivad tudengitoad ja hästi varustatud erialaraamatukogu. Ülikooli raamatukogu, mis pakub kaasaegset õpikeskkonda ning täiendust erialaraamatukogule, ei asu kaugel.

Meie inimesed on väga toetavad ja kedagi ei jäeta murega üksi. Tudengeid abistavad õppega seotud küsimustes kogenud õppekorraldajad. Õppejõud on tegevteadlased ja õppetöösse kaasatakse aktiivselt ka eriala praktikuid.

Instituudi sõbralik õhkkond peegeldub muuhulgas populaarsetes ühisüritustes nagu kevadgrill ja tööandjate mess. Mõlemad üritused on ühtlasi kohtumiskohaks vilistlastega. Kord semestris toimub kogukonna hommikukohv, kus kohtuvad võrdsetena erinevatel õppetasemetel õppivad tudengid ja õppejõud, et arutleda selliste teemade üle, mis parasjagu ühiselt arutamist vajavad. Sealt on alguse saanud ideid õppetöö ümberkorraldamiseks ja erinevate ettevõtmiste elluviimiseks. Lisaks on see võimalus kohtuda sarnaste huvidega üliõpilastega, kellega õppetöös regulaarselt kokku ei puutu. Instituudi tegemistele lisaks on võimalus osaleda üliõpilasorganisatsioonides ja saada osa Tartu elavast kultuuri- ja üliõpilaselust.

VILISTLASENA 

Õppekava lõpetanute töökohtade valik on lai: avalikust sektorist (KOV, riigiasutused, ministeeriumid) kodanikuühendusteni, sest kompetentse, mida õppekava pakub, on võimalik paindlikult rakendada erinevates valdkondades. Õppekava lõpetanud on võimelised ka endale ise töökohti looma ning töötama muutuva tööturu tingimustes.

 

Kontakt:

Merle Linno, programmijuht

E-post: merle.linno [ät] ut.ee

Telefon: 737 6158

 

 

Tutvu vastuvõtutingimustega