kogukonnaharidus ja huvitegevus | Universitas Tartuensis

  • Väga hea ettevalmistus nii kogukonna- kui ka koolipõhiseks noorsootööks

  • Erinevad rahvusvahelised projektid, mis arendavad loovat õppimist

  • Põhiõppe kõrval on võimalik spetsialiseeruda kas loovus- või tegevusõppe suunale, lisaks omandada põhiteadmised ettevõtlusest


ÕPPETÖÖ

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia kogukonnahariduse ja huvitegevuse õppekava läbimine võimaldab mitmekülgse ettevalmistuse üldkultuurilise, pedagoogilise, noorsootöö ja loov- ning seiklustegevuste juhendamiseks.

Õppekava erialaained moodustavad kolm võrdset 30-ainepunktilist moodulit: pedagoogika, huvijuhi eriala ning kogukonnatöö. Pedagoogika erialamooduli ained annavad õpetajakoolituse baasteadmised ja -oskused, mis on erinevates noorsoo- ja kogukonnatöö ning mitteformaalõppe ametites ülimalt kasulikud. Huvijuhi eriala mooduli ainete läbimine annab põhiteadmised ja esmased oskused noorsootööks koolis, huvikoolis, noorteasutustes ja -ühendustes. Kogukonnatöö mooduli ained loovad valmisoleku kogukonnatöö mõistmiseks, kavandamiseks ja korraldamiseks, võrgustikutöös ning karjäärikoordineerimises osalemiseks ning kogukonna koolitustegevuste korraldamiseks.

Spetsialiseerumiseks on võimalik valida kas loovus- või tegevusõppe suund, mõlemad on Eesti kõrgharidusmaastikul ainulaadsed. Loovusõppe suunal läbitakse loovtegevuste ning rakendusteatri mooduli ained, näiteks loovuse psühholoogia, loovtegevused, pärimuskombestik, eneseväljendus ja improvisatsioon, draamaõpetus jt. Tegevusõppe suunale spetsialiseerumine võimaldab läbida seikluskasvatuse ning mängude ja simulatsioonide mooduli ained – elamuspedagoogika, loodusharidus ja ökoloogia, mudeldusmängu metoodika, viha valitsemine jt. Kindlasti tulevad kasuks loomeettevõtluse projektide ja äriplaanide kavandamise, juhtimise ja rahastamise põhiteadmised ning oskused, mida on võimalik omandada kõigil kultuuriakadeemia üliõpilastel.


ÕPPEVORM

Õppe kestus on neli aastat. Õpe toimub sessioonõppe vormis. Auditoorsed õppetöö vormid – loengud, seminarid, kollokviumid jms toimuvad õppesessioonidena kaks korda kuus. Lõviosa tööst tuleb õppuril teha iseseisvalt. Tõhusaks toeks on seejuures elektroonilised õpikeskkonnad.

Kuna eriala on rakenduslik, toimub kolmandik õppetööst praktikumide ja praktikate kujul. Alates esimesest õppeaastast kinnistatakse teoreetilisi teadmisi noorte-, haridus- ja kultuuriasutustes või organisatsioonides õppejõudude juhendamisel praktilisi ülesandeid sooritades.

Kõigile eriala valinud õppuritele on kohustuslikud laagri- ning huvijuhi- ja noorsootöö praktika. Lisaks on loovusõppe suuna valinuil võimalus praktiseerida loovtegevuste juhendamist, improvisatsiooni, draamatööd ning -tundide andmist. Tegevusõppe valinud üliõpilased saavad praktikate raames harjutada seiklustegevuste korraldamist nii maal, vees kui ka õhus, samuti oskusi, mis on vajalikud seikluskasvatusliku keskkonna loomiseks ning kogemusõppe protsessi suunamiseks.

Eriala lõpetamiseks saab õppur valida kas erialase uurimistöö või loov-praktilise lõputöö. Uurimistöö koostamine ja vormistamine süvendab erialase uurimistegevuse ning akadeemilise kirjutamise oskusi, luues head eeldused õpingute jätkamiseks kõrghariduse järgmisel astmel – magistriõppes. Loovpraktiline lõputöö annab väärtusliku kogemuse oma kunstiliste ideede, erialaste teadmiste ja vilumuste loovprojektina realiseerimisel.


KESKKOND

Kultuuriakadeemia loometööks soodsas atmosfääris on kordumatul moel ühendatud pärimus ja tänapäev, rahvuslikkus ja rahvusvahelisus. Üliõpilaselu on kirev ja hoogne. Paljud õppekava üliõpilased osalevad segakoori ja rahvatantsurühma töös ning toimetavad tegusalt üliõpilasesinduses. Džässiklubi, Omakultuuriakadeemia, tudengite teatripäevad, Kultuuridessant, „Oma Lugu“ – see loetelu on vaid murdosa kultuuriakadeemias au sees olevatest sündmustest, milles nii tudengid kui ka õppejõud ühiselt kaasa löövad. Õppija ja õpetaja hoolivad suhted on olnud akadeemia hea tava läbi aastate. Üliõpilaste tagasiside alusel ollakse enamiku õppejõududega väga rahul.

Õppekava tudengitel on koostöös teiste erialade õppuritega palju võimalusi Viljandi linna kultuurisündmuste korraldamisel osalemiseks. Hansapäevade, Viljandi pärimusmuusika festivali, Ugala teatri jõulumaa ning maakonna laulu- ja tantsupidude korraldamisel lüüakse pidevalt kaasa. Õppekava erinevate ainete raames jagub võimalusi ka rahvusvahelistes projektides osalemiseks.


VILISTLASENA

Eriala lõpetanud töötavad edukalt üldharidus- ja huvikoolides huvijuhtide ja õpetajatena, noortekeskustes noorsootöötajate ja noortejuhtidena, kohalikes omavalitsustes kultuuritöötajate, spetsialistide ja allasutuste juhtidena. Tööandjad hindavad nende erialast ettevalmistust väga heaks, samuti on vilistlaste rahulolu valitud õppekava ja erialaga kõrge. Lisaks erialastele teadmistele ja oskustele on huvijuhi eriala lõpetanud kõrgelt väärtustanud stuudiumi vältel omandatud üldoskusi: meeskonnatöö, ajaplaneerimise, suhtlus- ja esinemisoskus.

Haridusteed on võimalik jätkata nii Tartu kui ka Tallinna Ülikooli, aga ka välismaa ülikoolide magistriõppes kasvatusteaduste, noorsootöö, sotsiaalpedagoogika jm erialadel. Igal aastal lisandub eriala vilistlaste hulka nii Eestis kui ka välismaal edukalt magistriõppe lõpetanuid. Alates 2016. aasta sügisest on võimalus õpinguid jätkata ka kultuuriakadeemia kultuurhariduse osakonna kunstide ja tehnoloogia õpetaja magistriõppes.


Mart Usin, Tallinna Kristiine Gümnaasiumi huvijuht, vilistlane (2002)

„Viljandi on minu jaoks üks ere koht, see linn on mind väga palju loonud. Kultuuriakadeemias sain ma endaga lõplikult tuttavaks ning valisin teeraja. Sellest koolist võtsin kaasa äratundmise, et kõik on võimalik, kuni pole tõestatud vastupidist.“


Kontakt

Kultuurhariduse osakond
Posti 1 Viljandi, 71004
tel: 435 5242, 435 5236
e-post: kultuurharidus [ät] kultuur.edu.ee (kultuurharidus@kultuur.)kultuurharidus [ät] kultuur.ut.ee (ut.ee)


Tutvu vastuvõtutingimustega