matemaatika ja statistika | Universitas Tartuensis
  • Infoühiskond vajab inimesi, kes oskaksid loogiliselt mõelda, infot koguda, töödelda, analüüsida ja tulemusi mõtestada

  • Matemaatikute ja statistikute tegevusvaldkond on piiramatu – meditsiinist panganduse ja tööstuseni

  • Statistikuharidus annab maailmakäsitluse, mis on kooskõlas infoajastu põhimõtetega


ÕPPETÖÖ

Matemaatika ja statistika õppekaval on võimalik spetsialiseeruda  matemaatika ja/või matemaatilise statistika erialale. Matemaatika erialal süvendatakse üldmatemaatilisi teadmisi, keskendudes samas teatud kitsamale matemaatika valdkonnale: algebra, analüüs, geomeetria, topoloogia, arvutusmeetodid, teoreetiline mehhaanika. Matemaatilise statistika erialal täiendatakse teadmisi tõenäosusteoorias ja mitmemõõtmelises statistikas, õpitakse tundma ja rakendama kaasaegseid andmeteaduse ja tehisõppe meetodeid.

Õppejõud on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud teadlased, kes teevad tihedat koostööd välismaa kolleegidega. Õppejõududest on riiklike teaduspreemiatega tunnustatud akadeemikuid Eve Oja ja Gennadi Vainikkot ning professor Tõnu Kollot. Magistritöö teemad on seotud juhendaja teadustööga või ettevõtetest laekunud probleemülesannete lahendamisega.

See õppekava on Eestis ainus, mille raames koolitatakse magistritasemel matemaatikuid ja statistikuid. Õppekava lõpetanu saab konkurentsivõimelise hariduse, mis võimaldab leida huvitava töö või jätkata õpinguid doktoriõppes.

Matemaatika- ja statistikaharidus annavad loogilise mõtlemise oskuse ja asjaliku mõtteviisi, oskuse püstitada ülesandeid ja neid lahendada, oskuse informatsiooni analüüsida ja tulemusi mõtestada. Tööturul on kasvav vajadus analüütikute järele, matemaatiku/statistiku analüüsiv mõtteviis teevad lõpetajatest nõutud töötajad.


Foto: Märt Möls

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub nagu ikka loengute, praktiliste tööde, seminaride ja iseseisva töö vormis. Praktikumides omandatakse praktilised oskused, mille abil kinnistatakse loengus saadud teoreetilisi teadmisi. Klassikaliste praktikumide kõrval, kus ülesandeid lahendatakse paberi ja pliiatsiga, on oluline osa ka arvuti kasutamisel ja erinevate tarkvarapakettide rakendamisel. Magistriõppes on küllalt suur osakaal ka seminaridel, kus üliõpilastel tuleb esineda suuliste ettekannetega ja osaleda diskussioonides.

Magistritööga alustatakse tavaliselt teisel aastal, kusjuures  viimane semester on ette nähtud magistritööks vajalike materjalide läbitöötamiseks, uuringute ja analüüside tegemiseks ning töö kirjutamiseks.

Õpingute jooksul on soovitatav läbida ka erialane praktika mõnes ettevõttes või riigiasutuses. Instituuti laekub pidevalt praktikapakkumisi, mille hulgast saab üliõpilane valida endale meelepärase, julgustatud on ka ise praktikakoha otsimine. Samuti on võimalik osaleda ettevõtete pakutud reaalsete ülesannete lahendamisel eri õppekavade üliõpilasi ühendava projekti mees­konna koosseisus.

Parematele üliõpilastele, kel on edaspidi soov õppejõuks saada või lihtsalt proovida, mida tähendab õppejõu amet, antakse võimalus oma oskused proovile panna bakalaureuseõppe üliõpilaste praktikume juhendades.

Vahetusprogrammide ja stipendiumide toel on võimalus läbida semester (või kaks) välisriikide ülikoolides.
 

KESKKOND

Tartu on väga tudengisõbralik, siin on palju võimalusi aktiivseks üliõpilaseluks. Võib liituda mõne tudengikorporatsiooni või -seltsiga, astuda laulukoori või tantsurühma liikmeks ja osaleda üliõpilaselus kogu selle mitmekesisuses.

Õppetöö toimub Tartu Ülikooli Delta keskuses, kus asuvad lisaks teistele TÜ üksustele ka erinevad organisatsioonid, kus saavad tudengid oma praktikaid sooritada. Keskusesse on loodud ideaalsed tingimused õppimiseks nii õppetöösisesel kui ka -välisel ajal.

Üliõpilased saavad ühineda Eesti Matemaatikaseltsi ja/või Eesti Statistikaseltsiga. Seltsid korraldavad Eestis erialased konverentse, mille töös ärksamad üliõpilased alati kaasa löövad nii korraldajate kui esinejatena. Osalemine seltside üritustel (suvepäevad, välisülikoolidega ühised seminarid) annab erialaseid tutvusi ning tulevikuks vajaliku koostöökogemuse.


Foto: Märt Möls

VILISTLASENA

Õppekava lõpetajad, olgu matemaatikuna või statistikuna, on tööturul kõrgelt hinnatud, sest on teada, et õpingute  tulemusena on neil suurepärane süsteemne mõtlemine ja analüütiline võimekus, nad oskavad rakendada matemaatilist aparatuuri ega usu ühtki põhjenduseta tulemust.

Suur osa matemaatika eriala lõpetajatest leiab töö Eesti kõrgkoolide õppejõududena või teadusasutuste teaduritena, seepärast jätkavad nad sageli ka õpinguid doktoriõppes. Kuid ei maksa arvata, et matemaatika magister sobib vaid õppeasutustesse, nii töötab meie lõpetajaid riskianalüütikuna (nt Swedbank), andmekvaliteedi spetsialistina (nt Tarkvara Tehnoloogia), analüütikuna (nt Resta), süsteemiarhitektina (nt Affecto) jm.

Matemaatilise statistika eriala lõpetanu on ette valmistatud jätkamaks oma teed spetsialistina töötades või doktoriõppes, olgu siinsamas või välismaal. Töökohti pakuvad Eesti Statistikaamet, Eesti Energia, pangad, Omniva, StatFin (kliiniliste uuringute analüüsifirma), PRIA, Geenivaramu jt.   

 

Lisalugemist

Ilus matemaatika loob kaoses korra 
Matemaatika ja statistika instituut 
Statistics on the Web 
Science jokes
Matemaatikaajaloo lehekülg
Materials for the History of Statistics
ISI statistikasõnastik
Edukust tagavad valdkonnad

 

Kontakt

Programmijuht Mare Vähi
e-post: mare.vahi [ät] ut.ee
Matemaatika ja statistika instituut
Narva mnt 18, 51009 Tartu
http://www.math.ut.ee/et

 

Tutvu vastuvõtutingimustega