pärandtehnoloogia | Universitas Tartuensis

Pärandtehnoloogia all mõistame loovat, tehnilist ja kultuurilist praktikat, mis lähtub traditsioonilistest paikkondlikest kujunduspõhimõtetest, oskustest ja käsitöötehnikatest. Magistriõpingute kaudu väärtustame professionaalset käsitööd, selle uurimist ja uuendamist.

  • Esemelise kultuuri ja käelise pärimuse uurimine ning väärtustamine

  • Pärandi loov lõimimine nüüdisajaga

  • Praktilisel tegevusel tuginev akadeemiline õpe


 

ÕPPETÖÖ

Pärandtehnoloogia õppekava eesmärk on käsitööpärandi ja käelise pärimuse uurimine, mõtestamine ja loov kohandamine tänapäevaga. Stuudiumi ajal omandatakse uuringuteks vajalikud käsitööteaduslikud meetodid, mille rõhuasetus on praktikapõhistel uurimisküsimustel ja pärandtehnoloogilisel lähenemisviisil. Õpitakse orienteeruma eriala terminoloogias ja valdkonna päevaprobleemides. Süvenetakse traditsiooniliste käsitööesemete vormide, materjalide, esteetiliste elementide, valmistamisvõtete ja tööriistade vahelistele seostele, võimalusel kogutakse ja talletatakse elavate käsitöömeistrite oskusi. Uurimistulemusi rakendatakse tootearenduses, ettevõtluses ja pedagoogikas ühiskondlikult vastutustundlikus ja jätkusuutlikus võtmes.

 

Magistrantidelt eeldatakse varasemaid praktilisi kogemusi ja käelist vilumust mõnes traditsioonilises tehnikas, mis tähendab, et õppetöö käigus ei õpita enam uusi tehnikaid, vaid tegeletakse mõne valitud tehnika uurimise ja rakendamisega. Õppetöö on üles ehitatud nii, et ained arendaksid akadeemilist eneseväljendus- ja kirjutamisoskust ja et magistrant saaks läbivalt tegeleda oma teemaga seotud teoreetiliste ja praktiliste uurimisküsimustega. Kõik õppijad saavad tootearenduseks vajalikke aineid ja lisaks on võimalik valida paljude valikainete vahel. Veerandi õppekava mahust hõlmab praktika moodul, mis sooritatakse individuaalselt ja on tihedalt seotud magistrandi uurimisteemaga. 

 

ÕPPEVORM

Õppekava on jagatud tinglikult kolme ossa: erialast uurimistööd toetavad üld- ja erialaained moodustavad õppekava mahust poole. Teine pool õppekavast jaguneb võrdselt erialase, peamiselt magistriuurimust toetava iseseisva praktika ja magistritöö koostamise vahel. Peamine õppetöö eripära ongi praktilise tegevuse integreerimine uurimistegevusse. Selline jaotus peegeldub ka magistritöödes, kus tavapäraselt on uurimusliku osa kõrval olulisel kohal praktiline töö ja selle refleksioon. Õppetöö toimub Viljandis ja vastuvõtt on igal paarisaastal. Kontaktõpe on korraldatud kolmel päeval üle nädala: neljapäev, reede ja laupäev. Teisel õppeaastal on auditoorne õppemaht väiksem.

 

KESKKOND

Kultuurilembene akadeemia ja Viljandi linn on pärandile keskenduvaks uurimis- ja loometööks suurepärane keskkond. Magistrantide käsutuses on kõik õppetöökojad, mis võimaldavad töödelda erinevates tehnikates nii tekstiili, puitu, metalli kui ka teisi traditsioonilisi loodusmaterjale. Praktikat on võimalik sooritada oma ala meistrite ja ettevõtete juures nii Eestis kui ka välismaal. Akadeemia raamatukogus on olemas märkimisväärne valik erialast kirjandust ja digitaalseid andmebaase. Tudengid saavad osaleda erialavõrgustike töös ja olla osa suuremast kogukonnast.

 

VILISTLASENA

Pärandtehnoloogia magistriõppekava väärtustab professionaalset käsitööd, selle uurimist ja uuendamist. Õpingud lõpetanu saab end rakendada ettevõtluses toodete ja teenuste arendajana, nt paljud meie vilistlased on loonud oma ettevõtte, mille fookuses on oskuste- ja materjalipõhine disain, tootearendus ning koolitus; paljud jätkavad oma varasema ettevõtte tegevust veelgi professionaalsemal tasemel. Teine levinud erialavalik on töö muuseumides muuseumipedagoogi, teaduri ja uurijana. Kolmas ametivalik on pedagoogika, näiteks töö pärandtehnoloogia õpetaja ja metoodikuna kutse- või kõrgkoolides.
 

Lisalugemist:

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
Viljandi Loomeinkubaator
Eesti Rahva Muuseum

Kontakt

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia
Rahvusliku käsitöö osakond
Posti 1, Viljandi
tel: 435 5249
e-post: rahvuslik [ät] kultuur.ut.ee (rahvuslik@kultuur.ut.ee)
www.kultuur.ut.ee/rahvuslik


Tutvu vastuvõtutingimustega