psühholoogia | Universitas Tartuensis

  • Rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teise astme baasharidus, mis on vajalik psühholoogi kutse saamiseks

  • Õppejõud on kogu maailmas tunnustatud tegevteadlased ja tippspetsialistid

  • Paindlik õppekava, mis võimaldab omandada teadmisi vastavalt oma huvidele
     


 

Psühholoogia uurib inimeste mõtteid, tundeid ja käitumist ning nende põhjuseid erinevates olukordades. Lisaks sellele on psühholoogia ka elukutse – psühholoog oma teadmistega ja oskustega abistab nii üksikut inimest kui organisatsiooni oma eluga paremini toime tulema.


ÕPPETÖÖ

Psühholoogia erialal saadakse mitmekülgsed teadmised kaasaegse psühholoogiateaduse teooriatest ja uurimismeetoditest, psühholoogia eriharudest ja praktilistest kasutusvaldkondadest. Kõige aluseks on veendumus, et tõeliselt usaldusväärne ja kasulik on teadmine, millel on kindel tõenduspõhine alus.

Bakalaureuseõppes omandatakse alusteadmised psühholoogia põhimõistetest ja -käsitlustest, kuid pädevaks psühholoogiks, karjäärinõustajaks, töötajate värbamise ja valiku spetsialistiks, personalijuhiks, psühhoterapeudiks vms saamiseks tuleks kindlasti läbida ka 2-aastane magistriõpe. Alles magistrantuuri lõpetanutel on võimalik taotleda psühholoogi kutselitsentsi.

TÜ psühholoogia instituudis töötavad ja õpetavad mitmed tuntud ja palju tsiteeritud teadlased nagu kognitiivse neuroteaduse professor Risto Kalervo Näätänen, eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik, psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro, kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor Talis Bachmann, arengupsühholoogia professor Tiia Tulviste, isiksuse- ja sotsiaalpsühholoogia professor Anu Realo jt. Lisaks on instituudis külalisõppejõuks mitmeid välismaa tippspetsialiste. Psühholoogia instituudi töötajad on korduvalt saanud oma töö eest riigi teaduspreemiaid. Samuti toimub tihe koostöö näiteks arstiteadlaste ja arvutiteadlastega.

 

ÕPPEVORM

Magistriastmes jagunevad õpingud üld- ja erialaõpinguteks, mille jooksul spetsialiseerutakse mõnele kitsamale psühholoogia valdkonnale, mis on seotud kas kliinilise, kooli-, arengu- või sotsiaalpsühholoogiaga, psühhofüsioloogia või eksperimentaalpsühholoogiaga. Õppekava on paindlik ning kohustuslike ainete kõrvale on võimalik sobitada just oma huvidega seostuvaid õppeaineid meilt ja ka mujalt ülikoolist. Õpingute lõppu tähistab magistritöö ehk suurema iseseisva uurimusliku töö kaitsmine.

Enamik õppeaineid koosneb teoreetilisest poolest ja praktilistest ülesannetest.

Lisaks auditoorsele tööle (loengud, seminarid, praktikumid jm) toimub suur osa õppetööst iseseisvalt õppematerjalide abil (praktilised tööd, referaadid, esseed, aga ka seminarideks, kontrolltöödeks ja eksamiteks valmistumine jne) ning e-õppe näol virtuaalkeskkonnas. Oluline on inglise keele oskus, kuna psühholoogiaalased õppematerjalid (õpikud, teadusartiklid jm) on valdavalt ingliskeelsed.
 

KESKKOND

Psühholoogia instituut asub ajaloolises renoveeritud majas Toomemäe nõlval – Tartu akadeemilise tudengielu keskmes. Instituudis valitseb vaba akadeemiline õhkkond, kus erinevate põlvkondade psühholoogid saavad erialaseid mõtteid vahetada. Tudengite kasutuses on õdus tudengituba.

Psühholoogia instituudi traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad muuhulgas õppeaasta avaaktus ja seal peetav akadeemiline loeng, esmakursuslaste tutvumisüritused, rebaste ristimine, instituudi vilistlaspäev, esmakursuslaste korraldatav jõulupidu tudengitele ja õppejõududele ning iganädalased kohtumisõhtud tudengite ja autoriteetsete erialakaaslaste vahel.

Eesti psühholoogiaüliõpilasi ja -vilistlasi seob Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus (EPSÜ), mis on tegutsenud alates 18. novembrist 1992. Instituudi tegevus on tihedalt seotud ka 1988. a loodud Eesti Psühholoogide Liiduga (EPL), mis esindab Eestit rahvusvahelistes ühingutes IUPsyS ja EFPA. Mitmed tudengid tegutsevad erinevates huvialastes ettevõtetes, näiteks populariseerivad teadust Psühhobussis või pakuvad nõustamist veebilehel Lahendus.net.

VILISTLASENA

Psühholoogi kutse ja Euroopa psühholoogi diplomi EuroPsy saamine eeldab magistriõpingute järel veel vähemalt aastast superviseeritud erialapraktikat.

Edukad magistrikraadi omanikud saavad soovi korral haridusteed jätkata ka doktoriõppes. Psühholoogia instituudis on kaitstud kümneid doktoritöid.

Psühholoogia eriala lõpetanud on leidnud töökohti väga paljudes valdkondades, igal pool, kus on tegemist inimsuhete korraldamise, inimeste valiku ja nõustamisega. Psühholooge töötab koolides, raviasutustes, suuremates ja keskmise suurusega organisatsioonides, sh. reklaami- ja koolitusfirmades.

Üheks arenguvõimaluseks on ka akadeemiline karjäär – tehakse psühholoogiaalast uurimistööd või tegeletakse õpetamisega.

 

Lisalugemist

Loe õppekava kohta instituudist
Eesti Psühholoogiaüliõpilaste Ühendus
Eesti Psühholoogide Liit
Lahendus.net
Psühhobuss

 

Kontakt

TÜ psühholoogia instituut
tel: 737 5902
e-post: psyhholoogia [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega