saksa keel ja kirjandus | Universitas Tartuensis

  • Saksa keelt emakeelena rääkivad kõrge kvalifikatsiooni ja pikaajalise töökogemusega õppejõud

  • Paindlikud õpiteed ja head võimalused teadustööks, inspireerivad konverentsid ja välislektorite esinemised

  • Ulatuslik koostöö Saksamaa õppejõudude ja tudengitegaÕPPETÖÖ

Saksa keele ja kirjanduse õppekavale Tartu Ülikoolis on võimalik astuda nii saksa keele oskusega kui ka ilma selleta. Viimasel juhul õpitakse esimesel aastal intensiivselt keelt ja liitutakse ülejäänutega teisel aastal.

Õppekavas on aineid, mis annavad põhjalikud teadmised saksa keele, kirjanduse, ajaloo ja kultuuri vallas. Erialaainetes toimub õppetöö valdavalt saksa keeles ning ühtlasi arendatakse üliõpilase keelelist ja kultuurilist analüüsioskust. Lisaks erialaainetele kuuluvad õppekavasse üldharivad humanitaarained, mida õpetatakse eesti keeles. Vabaainetena on võimalik õppida keeli erineval tasemel ning valikained võimaldavad spetsialiseerumist.

Tänu Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) toetusele on saksa filoloogia osakonnal partnerlusleping Göttingeni Ülikooliga, mille raames on tublidel üliõpilastel võimalik õppida üks semester Göttingeni Ülikoolis või osaleda Tartu-Göttingeni ühises suvekoolis. Erasmuse üliõpilasvahetuse programmi raames on üliõpilastel võimalik veeta terve semester ka mõnes teises Saksamaa kõrgkoolis.

Bakalaureuseastme lõpetamise järel on üliõpilasel võimalus valida magistriõppe kolme suuna vahel: Eruroopa keeled ja kultuurid, võõrkeeleõpetaja, tõlkeõpetus.

 

Vaata videot, saksa keele ja kirjanduse tudengid meeskonnatöö praktika aine raames valmis tegid: 


ÕPPEVORM

Juba õppekava nimetus „Saksa keel ja kirjandus“ annab vihje selle sisule. Praktilistes keeleainetes arendatakse kuulamis-, lugemis-, rääkimis- ja kirjutamisoskust. Üliõpilased õpivad analüüsima nii retoorikateemalisi kui ka ajalehtede ja ajakirjade tekste, kinnistavad sealt omandatud sõnavara ja väljendid vastavate harjutuste abil ning arendavad seoste loomiste oskust. Kuna erialaseminarid toimuvad väikestes rühmades, siis kontakt õppejõuga on kergesti saavutatav. Lisaks tavapärastele kodutöödele tehakse tundides palju paaris- ja grupitööd, toimuvad arutelud, rollimängud, tehakse lühiettekandeid või -kokkuvõtteid, mis kõik hõlbustavad keele omandamist. Iseseisvate tööde vormid varieeruvad, pakkudes mitmekesiseid võimalusi loominguliseks eneseteostuseks.

Teoreetilised ained annavad üliõpilasele hea ülevaate saksa kirjanduse erinevatest perioodidest ning Saksamaa aja- ja kultuuriloost. Saksakeelse kirjanduse lugemine aitab mõista saksa kirjandusteaduse seisukohti nende ajaloolises kujunemises, samuti õppida tundma tähtsamaid saksa kirjanikke ja nende loomingut.

Üliõpilaste seas on väga populaarsed „Göttingeni seminarid“, kus Göttingeni õppejõudude juhendamisel arutletakse erinevate keele-, kirjandus- ja kultuuriteaduslike probleemide üle.


KESKKOND

Saksa keele ja kultuuriga on tudengil Tartu linnas võimalik kokku puutuda ka väljaspool õppetööd. Tartu Saksa Kultuuri Instituut korraldab regulaarselt saksa filmiõhtuid koos järelaruteludega, organiseerib keele ja kultuuriga seotud näitusi ja kutsub saksa keele huvilisi osalema teemapäevadel.

Igal aastal toimuva kirjandusfestivali Prima Vista raames saab näha ja kuulda mitmeid tunnustatud saksa kirjanikke.

Kuna saksa filoloogia osakonnas õpetavad ka saksa keelt emakeelena rääkivad õppejõud, siis on raske ära unustada Saksamaaga seotud tähtpäevi ja olulisi ajaloosündmusi, mida osakonnas ühiselt tähistatakse. Sakslastest õppejõudude algatusel on traditsiooniks saanud saksa ja eesti tudengite kokkuviimine Stammtischʹi näol, kuid väga teretulnud on ka tudengite enda initsiatiiv ürituste korraldamisel.

Õppetööga samas majas on üliõpilaste käsutuses kaasaegne erialaraamatukogu, mis sisaldab rikkalikku valikut kaasaegsest õppe- ja teaduskirjandusest ning ilukirjanduslikke teoseid.


VILISTLASENA

Saksa keele ja kirjanduse bakalaureuseõpe valmistab üliõpilasi ette magistriõppeks Euroopa keelte ja kultuuride, võõrkeeleõpetaja või tõlkeõpetuse õppekaval. Paljude Tartu ülikooli saksa filoloogia eriala vilistlaste hulgast leiab nimekaid tõlke, nagu Karl Lepa, kes on Eesti tõlkeüksuse juht Euroopa Komisjonis, tõlkijaid, nagu Mati Sirkel ja Piret Pääsuke, aga saksa filoloogi haridus on ka Postimehe peatoimetajal Merit Koplil ja näitlejal Maarja Jakobsonil. See näitab, et hea humanitaarharidus ja korralik keele- ja kultuuritundmine pakub töökoha valikul erinevaid võimalusi. Mõned vilistlased on leidnud töö Saksa saatkonna pressi- ja kultuuriosakonnas, samuti Goethe Instituudis projektijuhina. Saksa filoloogia lõpetanuid võib leida töötamas ministeeriumides, kirjastustes, raamatukogudes, panganduses ja ettevõtluses, aga loomulikult ka koolides ja ülikoolides.


Lisalugemist:

Goethe Instituut 
Saksa Kultuuri Instituut 
Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond 


Kontakt:

Germanistika osakond
õppekorralduse spetsialist Milvi Kaber
tel: 737 5228
e-post: milvi.kaber [ät] ut.ee
J. Liivi 4-201, Tartu


Tutvu vastuvõtutingimustega