semiootika ja kultuuriteooria | Universitas Tartuensis

  • Semiootika annab oskuse terviklikult analüüsida keerukaid nähtusi, näiteks kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tõlgendusprotsesse

  • Rahvusvaheline õpikeskkond: eestikeelne õppetöö maailmas tunnustatud semiootikakeskuses koos välistudengitega

  • Individuaalne ja tudengisõbralik: isiklik õpitee ja õpe kahel päeval nädalas
     ÕPPETÖÖ

Semiootikuid on vaja, et tõlgendada ja mõtestada maailmas toimuvat. Meie vilistlased on Eesti elu ja kultuuri aktiivsed kujundajad.

Eestikeelne semiootika ja kultuuriteooria õppekava annab teadmisi kultuuri, ühiskonna ja eluslooduse kommunikatsiooni- ja tõlgendusprotsessidest ning oskused neid teadmisi praktikas rakendada. Õppima on oodatud kõik huvilised, olenemata varasemast erialast ja töökogemusest.

Bakalaureuseõppes omandatud alusteadmistele lisatakse magistriõppes keerukamate semiootiliste nähtuste terviklik analüüsioskus. Süveneda saab nii teooriasse kui ka selle rakendamisse, spetsialiseerudes kultuuri-, sotsio- või biosemiootikale. Kel semiootikataust puudub, saab läbida sissejuhatava valikmooduli semiootika aluste kohta.

Õppetöö on tudengisõbralik ja igale õppijale lähenetakse individuaalselt. Rühmad on väikesed ning üliõpilane loob õppekava alusel oma huvidele ja vajadustele vastava individuaalse õpitee. Erialamooduli ainetes lahatakse semiootika ja kultuuriteooria probleeme, valida saab teoreetilisema või rakenduslikuma suuna vahel ja spetsialiseeruda kultuuri-, sotsio- või biosemiootikale. Sissejuhatav valikmoodul on toeks muu taustaga tudengile. Humanitaarvaldkonna magistrikooli moodulist leiab aineid teistelt erialadelt. Teadmiste rakendamise kogemuse saab mitmest praktikaainest. Magistriseminaris aidatakse hoida silma peal individuaalsel õpiteel ja uurimusel.

Õpingute käigus omandatakse semiootilise analüüsi meetodid ja rakendatakse neid tänapäevaste kultuurinähtuste analüüsimiseks. Lisaks peetakse dialoogi ja tehakse koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud semiootika tippteadlastega. Kuna semiootika uurib tähendusloomet väga eripalgelistes nähtustes, saab magistritööks uuritava teema valida oma huvide järgi (vt seni kaitstud töid ja teemasid).

Ootame õppima kõiki, kes huvituvad kultuuri ja ühiskonna analüüsist ning kultuuri ja looduse suhetest. Magistriõppesse õppima tulekuks ei ole vaja eelnevat semiootikaharidust. Varasem diplom võib olla nii sotsiaalteaduste, loodusteaduste kui ka humanitaaria vallast. 

ÕPPEVORM

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõppekava alusel saab tudeng paindlikult kujundada oma õpitee (vt õpitee kohta AKK magistrikooli ja õppekava veebilehelt). Erialaõpe on kahel päeval nädalas, individuaalsed valikud jätavad õpingute kõrvalt aega ka töö- ja pereeluks.

Isikliku õpitee järgi võib eelistada rahvusvahelist õpirännet, käia praktikal või töötada raamatukogu vaikuses. Juhendajad aitavad koostada sobiva õpitee.

Lisaks loengutele ja seminaridele on suur kaal iseseisval tööl. Kursustel õpitakse analüüsioskust ja lühemate analüütiliste tekstide kirjutamist. Õpingud lõpevad magistritöö või loova praktilise projekti kaitsmisega. Projekti elluviimist toetavad kursused, kus arendatakse selleks vajalikke oskusi.

Lõputöö ja kultuurinähtuste kirjaliku analüüsi oskus teevad semiootika eriala lõpetanu tugevaks analüütiliseks kirjutajaks nii akadeemilises maailmas kui ka terves ühiskonnas. Seminaride, loengute, e‑õppe, iseseisva töö ja praktika käigus pannakse rõhku uurimisoskusele, teoreetiliste teadmiste rakendamisele ja konkreetsete kultuurinähtuste analüüsimise oskusele.

Õpe on eesti keeles, kuid valida saab ka inglisekeelseid aineid. Rahvusvaheline õpikeskkond tuleb koju kätte: samal ajal peetakse loenguid semiootika ingliskeelses magistriõppes, kuhu tullakse õppima kogu maailmast. Samuti saab minna õppima partnerülikoolidesse. Õppetöö hõlmab igal aastal konverentse ja seminare, kus kohtuvad Eesti ja välistudengid, doktorandid ning väliskülalised rahvusvahelistest semiootikakeskustest.

 

KESKKOND

Semiootikuid ühendab tahe mõista ja tõlgendada tähenduslikku maailma. Sarnased huvid toovad tudengid kokku suveseminaridesse ja sügiskoolidesse, Semiosalongi õhtutele, tudengiühingu Semioon ja Eesti Semiootika Seltsi kogunemistele, konverentsidele, kultuuriüritustele ja paljudele muudele ettevõtmistele.

Akadeemilist keskkonda vääristab maailma tipptasemel semiootika raamatukogu. Traditsiooniline tähtsündmus on üle aasta korraldatav rahvusvaheline Tartu semiootika suvekool.

Erialast lugemist ja tuge akadeemilistele kirjatöödele leiab eestikeelsest ajakirjast Acta Semiotica Estica ja ingliskeelsest ajakirjast Sign Systems Studies, mille toimetajad ja kaasautorid töötavad Tartus. Semiootika osakond on tihedalt seotud ülemaailmse semiootika kogukonnaga (osakond on ka Facebookis).

Semiootiku elu rikastavad Tartus semiootika ingliskeelse õppekava alusel õppivad välistudengid, kellega kohtutakse õpingute ajal ja lävitakse väljaspool ülikooli. Tartusse tulevad semiootikat õppima kogu maailmast erineva taustaga tudengid, kes loovad mitmekesise, ent ühiste huvidega 

VILISTLASENA

Semiootika ja kultuuriteooria annab oskuse analüüsida tõlgendusi, tähendusloomet ja kommunikatsiooni ning arusaama, kuidas seda oskust rakendada eri nähtuste puhul alates kultuurist kuni looduseni.

Semiootiku tööpõllu teeb mitmekesiseks osakonna teadus- ja õppetöö erialadevahelisus ja laiapõhjalisus, semiootilise lähenemise sidumine erinevate kultuuri-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkondadega ning isikliku õpi- ja töökogemusega. Vilistlased kujundavad oma edasist eluteed, leides enda meelelaadile ja oskustele sobiva tegevusvaldkonna ülikoolist väljaspool või jätkates akadeemilist karjääri doktoriõppes Tartus või mujal.

Semiootika magistriõpe annab vajaliku paindlikkuse ja orienteerumisvõime, et vastata muutuva tööturu väljakutsetele. Magistrikraadiga semiootikud on Eesti elu ja kultuuriruumi aktiivsed kujundajad: õpetajad, teadlased, kultuuriasutuste juhid, kommunikatsioonijuhid riigiasutustes ja ettevõtetes, ettevõtjad, toimetajad, kunstnikud, kirjanikud ja kultuurikriitikud. Silmapaistev uurimistöö tegemise ja kirjutamise oskus annab lõpetanule ka hea aluse doktorantuuriks ja edasiseks akadeemiliseks karjääriks.

Lisalugemist:

Õppekava üksikasjalik tutvustus
TÜ semiootika osakond
Semiootika osakond Facebookis
Eesti Semiootika Selts


Kontakt:

Programmijuht Tiit Remm
E-post: tiit.remm [ät] ut.ee

Sekretär Ulvi Urm
Tel: 737 5933
E-post: ulvi.urm [ät] ut.ee
Jakobi 2-317
flfi.ut.ee/et/semiootika-osakond/

 

Tutvu vastuvõtutingimustega