sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika | Universitas Tartuensis
[eikehti]

  • Õppekava koolitab väärtuste kujundajaid ja kinnistajaid, võimalik on spetsialiseeruda sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika valdkonnale
     
  • Õppima on oodatud ka naabererialade spetsialistid, kes soovivad omandada avaramat sotsiaalset vaadet ja parandada oma positsiooni karjääriredelil
     
  • Õppekava läbimine loob head eeldused sotsiaaltöötaja 7. taseme kutse omandamiseks
     

 

ÕPPETÖÖ

Sotsiaaltöö koos sotsiaalpoliitikaga, mida me õpetame, on klientide, spetsialistide, kogukondade ja riigivõimu ühislooming. Selle eesmärk on otsida probleemidele lahendusi, võttes arvesse olukordade ja inimkäitumise ühisjooni ning kohaliku ühiskonna eripära. Hea teoreetiline ettevalmistus annab oskuse näha inimlikke probleeme ja lahendusi laiemalt, õpetab mõistma sotsiaaltööd sotsiaalpoliitika elluviijana ning sotsiaaltöötaja rolli sotsiaalpoliitika kujundajana.

Meie õppekava sisaldab kohustuslikku moodulit, mille ained täiendavad seni omandatud erialast pädevust, ja erialamooduleid, mis võimaldavad süveneda sotsiaaltöö või sotsiaalpoliitika suunale. Õppekava suur väärtus on laste õiguste ja heaolu valikmoodul, see on eriti sobilik lastele ja peredele spetsialiseeruda soovijatele. Valikainetel on oluline ühiskonnateadusliku silmaringi laiendamise roll.

Õppekava võimaldab kujundada õpinguid oma huvidest lähtuvalt. Õppetöös on omavahel tihedalt seostatud teooria, uurimuse ja praktika käsitlemine – see võimaldab sul arendada mitmekülgseid erialapädevusi. 


 

 

 

ÕPPEVORM

Õppetöö toimub kahel nädalavahetusel kuus – reedest pühapäevani. Vahepealsel ajal toimub iseseisev töö õppematerjalide ja kirjandusega, et teha kodutöid ning korraldada uurimusi – siin pakub ülikool e-õppe kaudu tuge. Õppetöö pandlik korraldus toetab õppija erinevate eluvaldkondade ühitamist. Auditoorses õppetöös on rohkesti interaktiivseid, loovaid ja aktiivsel osalusel põhinevaid õppemeetodeid: arutelud, juhtumianalüüsid, rollimängud ja rühmatööd. Tudengeid juhendavad tunnustatud ja tipptasemel õppejõud.

Õppekava läbivaks taotluseks on arendada üliõpilastes iseseisva kriitilise mõtlemise ja analüüsi oskust. Eriline rõhk on uurimismeetodite õpetamisel, meie missiooniks on uurivate praktikute kasvatamine, sest sotsiaalpoliitika ja sotsiaalteenuste arendamine saab toimuda üksnes uurimustele toetudes. Vajalik on inglise keele oskus, kuna osa erialasest kirjandusest ja õppeainetest on ingliskeelsed.


KESKKOND

Õppetöö toimub renoveeritud ruumides Tartu kesklinnas Toomemäel. Tudengite käsutuses on väga hea raamatukogu ning kaks arvutiklassi ajakohaste arvutite ja analüüsiprogrammidega. Küsimuste või murega saad alati pöörduda meie kogenud õppekorraldaja poole.

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrandid, õppejõud ning õpetamises osalevad praktikud on tihedates kollegiaalsetes suhetes – me kõik oleme ühe erialase kogukonna liikmed. Sotsiaaltöö on Eestis alles väga noor kutseala ning veelgi noorem on akadeemiline distsipliin, meie ühine moraalne kohustus  on seda pidevalt arendada. Õpingud meie erialal annavad noorele inimesele suurepärase võimaluse ennast teostada ning tunda end ühiskonnas vajalikuna.

Magistrantidel on võimalik kaasa lüüa erialaorganisatsioonides. 2016. aasta kevadel loodi kõikide kõrgkoolide sotsiaaltöö üliõpilasi ühendav Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Selts, mille eesmärk on sotsiaaltöö arendamine ja au sees hoidmine. Seltsil on oma rubriik ajakirjas Sotsiaaltöö, kus üliõpilased saavad erialastes küsimustes sõna. Meie instituudis tegutseb ka erialasid ühendav ning ühisüritusi korraldav Ühiskonnateaduste Üliõpilaste Ühing ja meie magistrandid on oodatud  Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni liikmeks.

 


VILISTLASENA

Õppekava läbimine loob head eeldused sotsiaaltöötaja 7. kutsetaseme omandamiseks. Tänu magistriõppest saadud mitmekülgsetele teadmistele, kinnistunud erialaste väärtuste pagasile ning enesearendamise harjumusele saavad meie lõpetajad suurepäraselt hakkama erinevatel ametipostidel, nt tippjuhtide ja -spetsialistidena ministeeriumides, uurimisgruppides, omavalitsustes, rehabilitatsiooniasutustes, koolides, haiglates, korrakaitseorganites ning noorsootööasutustes.

Mitmed vilistlased on loonud mõjukad ning ühiskonnale olulised MTÜ-d, mis ei ole lihtsalt teenuste osutajad, vaid hindamisinstrumentide, kvaliteedisüsteemide, innovaatiliste hooldustehnikate väljatöötajad ja juurutajad. Mitmed vilistlased on leidnud erialast rakendust välismaal. Teadustööst huvitatud vilistlased on oodatud jätkama haridusteed sotsioloogia doktoriõppes.


Lisalugemist:

Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika vestlusring
Sotsiaaltöö ajakiri
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Ühiskonnateaduste instituudi Facebook

Kontakt:

õppekorraldusspetsialist Virge Näkk
e-post: socio [ät] ut.ee
www.yti.ut.ee

programmijuht Merle Linno
e-post: merle.linno [ät] ut.ee
 

Tutvu vastuvõtutingimustega