teenuste disain ja juhtimine | Universitas Tartuensis

  • Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja majandusteaduskonna ühisõppekava, kus teadmised teenuste disainimise protsessist ja meetoditest muutuvad tänu põhjalikule praktikale elulisteks

  • Põhjalikud teadmised juhtimisest, turundusest ja disainist ning oskused disainida teenindusorganisatsiooni teenuseid

  • Mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja analüütilisi oskusi ettevõtluse valdkonnas, keskendudes teenindusorganisatsioonide spetsiifikale


 

ÕPPETÖÖ

Teenuste disain ühendab teadmised juhtimisest, turundusest, uurimistööst ja disainist. Lihtsamalt öeldes on teenuste disain uute teenuste loomise või olemasolevate teenuste arendamise protsess, mis kasutab modifitseeritult tootedisaini metoodikat ning loovat mõtlemist (design thinking).

Teenuste disain püüdleb selle poole, et kasutaja ja teenusepakkuja kokkupuude oleks teenuste pakkumisel kliendile väärtuslik, kasulik, kasutajasõbralik ja ihaldusväärne ning teenusepakkujale efektiivne ja konkurentidest eristuv (prof. Birgit Mager teenuste disainist).

Õppekava annab kaasaegsed ja praktikas rakendatavad juhtimisteadmised ning süvendatud erialased teadmised teenuste disainist (service design).

Õppekava on mõeldud kõigile, kes soovivad arendada oma loovust ja analüütilisi oskusi ettevõtluse valdkonnas, keskendudes teenindusorganisatsioonide spetsiifikale.

Eriti oodatud on teenindusorganisatsioonis töötavad (või seal tööle asuvad) kesk- ja tippastmejuhid ning spetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub teenindusprotsesside ja teenuste arendamisega tegelemine.

Õppekava lõpetaja teab, kuidas disainida elamust pakkuvaid teenuseid ning luua nende kaudu ettevõttele konkurentsieelist. Eriti tõhusad on teenuste disaini meetodid alustavate organisatsioonide jaoks ning neid oleks soovitatav rakendada alates organisatsiooni tegevuse algusfaasist.

Loe teenuste disaini kohta täpsemalt siit (teenuste disaini koduleht).

ÕPPEVORM

Õpe toimub sessioonõppe vormis, mis sobib töötavale spetsialistile/juhile, kes soovib oma teadmisi ja oskusi arendada, ilma et töö- ja pereelu liigselt kannataks. Auditoorne õppetöö toimub kord kuus kolmapäevast pühapäevani Pärnus.

Kuna tegemist on TÜ Pärnu kolledži ja majandusteaduskonna ühisõppekavaga, siis õpetavad meil mõlema üksuse õppejõud.

Koos mitmete välisõppejõudude ja praktikutega Eestist ning välismaalt saavutatakse parim võimalik kombinatsioon praktilistest oskustest ning teoreetilistest teadmistest. Õppeprotsessi on kaasatud ka Eesti ettevõtete tunnustatud tippjuhte, disainivaldkonna eksperte ja majanduspraktikuid.

Õppekava maht on 120 EAP ning nominaalne õppeaeg 2 aastat.

Üldainete moodul "Juhtimine teenindusorganisatsioonis” (35 EAP) keskendub teenuste loomise/arendamise meetoditele ning disaini rakendamise spetsiifikale teenindusorganisatsioonis. Muu hulgas tegeletakse disainijuhtimise ning trendianalüüsi oskuste arendamisega. Trendianalüüsi olulisuse kohta 21.sajandi organisatsioonides vaata Alison Sanderi inspireerivat etteastet.

Järgmises, “Disainiprojektide juhtimise” (27 EAP) moodulis õpitakse juhtima loovmeeskondi, tehakse tutvust teenusedisaini metoodikaga ning arendatakse oskusi kasutajakogemusedisaini ja brändijuhtimise valdkonnas.

Valikained lisavad õppurile vabadust kujundada õpingud oma huvidele ning spetsialiseerumissuunale kohasemaks – näiteks on valikus “Infograafika” (5EAP) aine, mis õpetab väljendama oma mõtteid visuaalide keeles, valdavalt vabavaraliste programmidega. Olgem ausad – meil kõigil tekib aeg-ajalt vajadus kujundada plakateid, kutseid, esitlusi, reklaame sotsiaalmeedia tarbeks jne. ning pilt räägib rohkem kui 1000 sõna.

Praktika teenuste disaini ja juhtimise magistrikaval pole lihtsalt aine, vaid kogu õppekava koos hoidev “selgroog” - kõik õpitud teadmised disainijuhtimisest ning teenusedisainist leiavad analüütiliste või praktiliste ülesannete kaudu rakendamist.

Praktika maht on kokku 8EAP-d ning see läbitakse grupitööna läbi 3 semestri.

Esimesel semestril moodustavad tudengid 3-4 liikmelised grupid ning valivad praktikaorganisatsiooni, kus keskendutakse organisatsiooni väliskeskkonna analüüsile ning koostatakse disainiaudit.

Teisel ja kolmandal semestril jätkatakse sama praktikaorganisatsiooniga – teenusedisaini metoodikat rakendades parendatakse ühte olemasolevat teenust ning luuakse üks täiesti uus teenus. Sellise pika praktikaperioodiga luuakse eeldused, et teadmised teenusedisaini metoodikast kinnistuvad ning arenevad oskuseks, mida on tööalaselt siis ka julgem hakata kohe kasutama.

Vabaaineid võib iga õppur valida 4 EAP mahus vastavalt oma huvidele ja arenguvajadusele.

Õppekava lõpeb magistritöö kaitsmisega või magistrieksami ja kaasuse kaitsmisega. Lisaks võib lõpetada ka magistritöö erilise formaadiga – teadusartikli kirjutamisega (koostöös juhendajaga).

Magistritöö ning kaasuse kirjutamisele aitavad kaasa “Magistriseminar" ning “Teadustöö metodoloogia” aine, mis toimuvad magistritöö/kaasuse kirjutamisega paralleelselt ehk läbi viimase õppeaasta.

PRAKTIKA

Teenuste disaini ja juhtimise õppekava esimese semestri praktika („Praktika, 1.osa“) on sisuliselt seotud disainijuhtimise ainega ja strateegilise juhtimise aine esimese osaga. Nende ainete kodutööd tuleb teha rühmas mõnes praktikaorganisatsioonis. Seega vali esimesel semestril need kolm ainet koos. Praktikaorganisatsiooni ja -rühma leidmiseks võta hiljemalt 15. augustil ühendust teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuhi Gerda Mihhailovaga (gerda.mihhailova [ät] ut.ee).

Ühendust peavad võtma eelkõige eksternid. Kui oled teenuste disaini ja juhtimise tasuta õppekohale sisse saanud, siis on programmijuhil juba teave olemas.

Teenuste disaini ja juhtimise õppekava teise semestri praktika („Praktika, 2.osa“) on sisuliselt seotud teenuste disaini ja finantsjuhtimise ainega ning strateegilise juhtimise aine teise osaga – ka nende kolme aine kodutööd tehakse rühmana praktikaorganisatsioonis (hea oleks seda teha samas rühmas ja praktikaorganisatsioonis nagu esimesel semestril). Kuna teise semestri praktika on jätkuks esimesel semestril tehtud praktikale ja omandatud teadmistele, ei ole teenuste disaini ja juhtimise õppekava välistel tudengitel ja eksternidel võimalik liituda teise semestri ainetega ilma esimese semestri aineid läbimata. Teenuste juhtimise aine ei ole otseselt praktikaga seotud ja sellel pole eeldusaineid – selle võivad julgelt valida ka teenuste disaini ja juhtimise õppekava välised tudengid ja eksternid.

Lähemat teavet saab teenuste disaini ja juhtimise õppekava programmijuhilt Gerda Mihhailovalt, gerda.mihhailova [ät] ut.ee.


KESKKOND

Õpingute raames toimuvad kord semestris külastused erinevatesse teenindusorganisatsioonidesse. Lisaks praktikale saab osaleda teenusedisaini projektides, mille tellijad on erinevad organisatsioonid avalikust ja erasektorist.

Väga põnev kogemus on osalemine rahvusvahelisel teenusedisaini üritusel „Global Service Jam“, mida Pärnu kolledž on aastaid korraldanud „Pärnu Service Jam“ nime all. Ürituse eesmärk on luua 48 tunni jooksul uus teenus, alustades ideest ja lõpetades teenuse kontseptsiooni esitamisega.

Positiivset õpikogemust toetab väga hea erialakirjandusega varustatud Pärnu kolledži raamatukogu ning valdkonna tippspetsialistidest kaasõppurid. TÜ Pärnu kolledžis õppides on igal üliõpilasel võimalus viibida kuni kaks semestrit vahetusüliõpilasena välismaal, lisaks on võimalik taotleda stipendiume lühiajalisteks välissõitudeks konverentsi ja seminari külastamiseks, ettekande tegemiseks, uurimisteemaga seotud uuringu läbiviimiseks või vabalt valitud ülikoolis õppimiseks.

VILISTLASENA

Meie vilistlaste levinud ametid on teenindus- või arendusjuht või -spetsialist, disaini- või loovjuht, kvaliteedi- või projektijuht, aga sageli on nad ka sotsiaalettevõtete juhid või vabaühenduste eestvedajad. Kuna teenusedisaini metoodika on universaalne ja sobib rakendamiseks nii era- kui ka avalikus sektoris, leiavad vilistlased tööd ka riigiasutustes ning kohaliku omavalitsuse asutustes, näiteks arendusjuhi, sotsiaalnõuniku, ettevõtlusspetsialisti või abilinnapeana. Ka oma ettevõtte asutamine on kaalumist vääriv idee, sest kõik selleks vajalikud oskused on vilistlasel olemas.

Miks tulla õppima "Teenuste disaini ja juhtimist" TÜ Pärnu kolledžisse?

Errit Kuldkepp, Pärnu Haigla turundusspetsialist, vilistlane (2016) räägib oma loo:

Kui soovid Erriti käest lisainfot uurida, siis võta julgelt ühendust: errit.kuldkepp [ät] gmail.com

Erriti magistritööd saad lugeda siit: "Jagamismajanduse roll ja mõju Pärnu linna majutussektori näitel”

Kellel soovitad "Teenuste disaini ja juhtimise" magistrikavale õppima tulla?

Kalvi Almosen, Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži direktor, vilistlane (2017) räägib oma  kogemusest:

Kui soovid Kalvi käest lisainfot uurida, siis võta julgelt ühendust: kalvi.almosen [ät] gmail.com

LÕPUTÖÖD

Kalvi magistritööd saad lugeda siit: "Protsessijuhtimise põhimõtete rakendamine piirkondliku politseitöö teenuse arendamisel Politsei- ja Piirivalveameti näitel"

Kõigi Teenuste disaini ja juhtimise vilistlaste lõputöid saad lugeda siit: TDJ magistritööd

Näiteid vilistlaste lõputöödest leiad siit:

Taavi Tamm (lõpetas 2015. a) magistritöö leiad siit:

Katrin Dormidontov (lõpetas 2014. a) magistritöö leiad siit:

 

Lisalugemist:

Teenusedisaini infoportaal
Eesti Disainerite Liit
Eesti Disainikeskus
Service Design Network
Service Design Tools
Design Management Institute
UK Design Council
Mis on teenuste disain?


Kontakt:

programmijuht Gerda Mihhailova
tel: 445 0541; 505 3572
e-post: gerda.mihhailova [ät] ut.ee

 

Tutvu vastuvõtutingimustega