tõlkeõpetus | Universitas Tartuensis
  • Õppekava kannab rahvusvahelise tõlkemagistrite võrgustiku EMT (European Master's in Translation) kvaliteedimärki. 

  • Tõlkeseminare juhendavad kogenud tõlkijad uusima tõlketehnoloogia toel. 

  • Tõlkepraktikat saab teha Euroopa Liidu institutsioonides.
     


 

ÕPPETÖÖ

Kirjaliku tõlke erialal õpitakse tarbetekstide tõlkimist. Õppetöö toimub rahvusvahelise võrgustiku European Master’s in Translation kvaliteedistandardite alusel. Kirjaliku tõlke õppimiseks on vaja osata peale eesti keele kahte võõrkeelt (inglise, prantsuse, saksa või vene keelt). Ühte võõrkeelt peab oskama soovitatavalt C1-tasemel, teist keelt B1-tasemel. Tõlkeseminarid on eraldi keelerühmades ning neis on põhirõhk majandus-, õigus- ja teadus-tehnikatekstide ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimisel.

Kirjaliku tõlke seminare toetavad tõlketeooria, toimetamise, majanduse, õiguse ja väikeettevõtluse kursused. Õpitakse ka tänapäevaste tõlkeabiprogrammide kasutamist ja masintõlke toimetamist. Õppetööga kaasneb kuuenädalane praktika tõlketeenust pakkuvates ettevõtetes või Euroopa Liidu institutsioonides. Keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli moodulis saab õppida teoreetilise suunitlusega aineid.  Stuudiumi lõpus tuleb kirjutada ja kaitsta magistritöö, milleks on üliõpilase ja juhendaja koostöös valitud teksti kommenteeritud tõlge või teoreetilis-rakenduslik uurimus.

 

 

ÕPPEVORM

Õppetöö on jagatud seitsmesse eri moodulisse. Kõige mahukam on kirjaliku tõlke erialamoodul, kus praktilistes seminarides omandatakse oskused eri valdkondade tarbetekstide tõlkimiseks, tekstide toimetamiseks ning tõlkeabiprogrammide ja tõlkemälude kasutamiseks. Avatud töövorm ja väikesed grupid võimaldavad rohkeid arutelusid ja vahetut tagasisidet iganädalastele kodutööle.

Õppetööga kaasneb kuuenädalane tõlkepraktika vabalt valitud ettevõttes või organisatsioonis. Praktikat on võimalik sooritada ka Euroopa Liidu institutsioonides. Tõlkeseminarid algavad kohe esimesel semestril ja neid täiendavad üldainete mooduli loengud, kus antakse vajalikud teoreetilised taustateadmised suulise ja kirjaliku tõlke liikidest, tõlkija elukutsest, samuti majandus- ja õigusvaldkonnast ning Euroopa Liidu tekstide tõlkimisest. Kõik tõlkeõpetuse üliõpilased on liitunud ka keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooliga, kus koos teiste humanitaaria ja kunstide valdkonna üliõpilastega õpitakse vajalikke teoreetilis-metoodilisi aineid. Magistriprojekti kirjutamist toetab magistriseminar. Valikainete moodulis on arvukalt kursusi, mis aitavad täiendada võõrkeelte või eesti keele oskust, laiendavad silmaringi ning on toeks erialaoskuste omandamisel. Vabaainete mooduli abil on võimalik täiendada oma oskusi ja teadmisi vastavalt isiklikele huvidele ja vajadustele ning avardada üldist silmaringi.
 

KESKKOND

Praktilise tõlke seminarid toimuvad väikestes gruppides, avatud ja inspireerivas õhkkonnas. Tõlkeabiprogrammide õppimiseks on väga head võimalused arvutiklassis. Tõlkeaineid õpetavad õppejõud on suurte kogemustega tegevtõlgid või tõlkijad. Mitmed õppejõud töötavad vabakutselise tõlgi või tõlkijana Euroopa Liidu institutsioonide heaks. Tõlkeõpetuse osakond teeb aktiivset koostööd Euroopa Komisjoni suulise ja kirjaliku tõlke peadirektoraadiga, tõlketehnoloogiat arendavate ettevõtetega, samuti Eesti ja välismaiste tõlkebüroode ja kirjastustega, kelle esindajad käivad regulaarselt üliõpilastega kohtumas ja kogemusi jagamas. Tõlkeõpetuse eriala üliõpilased saavad osaleda keeleteaduse ja tõlkeõpetuse magistrikooli tegevustes, nt magistrikooli kevad- ja sügiskoolis, mis traditsiooniliselt toimuvad vabas õhkkonnas looduskaunis paigas. Magistrikool pakub võimalust kohtuda ja mõtteid vahetada humanitaaria ja kunstide valdkonna üliõpilastega erinevatelt erialadelt.

VILISTLASENA

Tõlkeõpetuse õppekava annab lõpetajale praktilised oskused ja ettevalmistuse asuda tööle tõlgi või tõlkijana. Õppekava lõpetajad töötavad erinevatel elualadel, mis nõuavad rahvusvahelist suhtlemist, väga head keele- ja kultuuritundmist, tekstiloomeoskust, analüüsivõimet ja pingetaluvust. Vilistlased on leidnud töö tõlkebüroodes, kirjastustes, ülikoolides, ministeeriumides, saatkondades, äriettevõtetes, Euroopa Liidu institutsioonides ja muudes organisatsioonides nii Eestis kui välismaal. Mitmed vilistlased on loonud oma ettevõtte tõlkevaldkonnas.
 

Kontakt:

Tõlkeõpetuse ja -uuringute osakond
õppekorralduse spetsialist Milvi Kaber
tel: 737 5228
e-post: milvi.kaber [ät] ut.ee
J. Liivi 4-201, Tartu

Vaata lisaks: tõlkeõpetuse magistrikool

Tutvu vastuvõtutingimustega