demokraatia ja valitsemine | Universitas Tartuensis

  • Saad süvendatud teadmised ning praktilised oskused, mis on olulised tänapäevases digitaalses ühiskonnas poliitika ja riigivalitsemise juures.

  • Omandad nii teoreetilise kui praktilise ettevalmistuse ning sobiva metodoloogilise baasi poliitikaalaseks tööks kõrgematel ühiskonna- ning poliitikaalastel ametikohtadel nii Eestis kui mujal maailmas.

  • Osaled õppetöös, mida toetavad mitmekesised õppemeetodid ning rahvusvaheline õpikeskkond.

ÕPPETÖÖ

Magistriõppekava pakub kõrgetasemelisi teadmisi poliitikast ja valitsemisest digiajastul. Poliitika mõõdupuuks see, kas võimukorraldus on demokraatlik ning kas juhtimine toimub hea valitsemise põhimõtetel, kusjuures need eeldused kehtivad mitte ainult riikide sisepoliitikas, vaid ka rahvusvahelistes suhetes. Sestap keskendubki õppekava just neile kahele teemale, mille kaudu on võimalik arendada analüütilisi ning professionaalseid oskusi tööks nii riigiasutustes, rahvusvahelistes organisatsioonides kui kolmandas sektoris. Lisaks konventsionaalsetele poliitikaanalüüsi pädevustele vajavad infoajastu spetsialistid aga innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhtimise võimekust. Õpingud valmistavad ette digipädevaid poliitikaloome ja avalike teenuste spetsialiste, kes mõistavad riigivalitsemise tehnoloogilisi muutusi ning nende olemust ja tagajärgi.

Õppekava lähtub politoloogia tuumikküsimustest, millele lisandub läbivalt digitaalne komponent. Õpingute poliitikateaduste telg annab põhjaliku ülevaate demokraatia ajaloolisest arengust, selle normatiivsetest teooriatest ja peamistest institutsioonidest nagu valimised, parteisüsteemid jne. Õppekava teine telg, valitsemine, hõlmab baasteadmisi poliitikakujundamisest, poliitikaanalüüsist ning avalike teenuste korraldamisest. Neid põhiteadmisi täiendab põhjalik ülevaade tehnoloogilisest arengust ja infoühiskondade toimimisest ning sellest, kuidas digitaliseerumine mõjutab kaasaegseid poliitilisi protsesse ja riigivalitsemist.

Arvestades andmestunud ühiskonnas vajaminevaid teadmisi ja oskusi, pöörab õppekava erilist tähelepanu andmeanalüüsi võimekuse tõstmisele. Õppekavasse on integreeritud põhjalik metodoloogia-alane õpe, mis hõlmab nii sotsiaalteaduslike uurimismeetodite põhialuseid kui konkreetseid andmeanalüüsimeetodeid nagu kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed lähenemised, poliitikahindamine jm. Olulisel kohal on ka kriitilise mõtlemise ja eetilistele standarditele tuginevate juhtimisoskuste arendamine. Õpingud tipnevad magistritööga, mille käigus on võimalik süvendatud kujul uurida enda valitud poliitilist probleemi ning rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi.

ÕPPEVORM

Kaheaastase nominaalajaga ingliskeelne õpe toimub päevases õppes. Õppemeetodid lähtuvad eeskätt aktiivõppe põhimõtetest, mis võimaldavad üliõpilastel kogeda õpitut läbi diskussioonide, rühmatööde, mõtlemisharjutuste ning reflektsiooniülesannete. Lisaks tugevdatakse üliõpilase kirjutamis- ning kommunikatsioonioskusi erinevate poliitikaanalüüside, kontseptuaalsete esseede, uurimustööde ning muude kirjalike tööde ettevalmistamise abil.

Õppetööd toetavad mitmed veebipõhised keskkonnad, nagu Moodle, Panopto ja Zoom, aga ka andmetöötlusprogrammid, nagu STATA ja R. Valikainetest võib läbida meie õppejõudude loodud e-kursusi, millest üks populaarsemaid keskendub e-valimistele, aga õppida saab näiteks ka programmeerimist, suurandmete analüüsi jms. Praktilisi kogemusi konkreetsete riikide arenguteedest pakuvad külalisõppejõud välismaalt ja mitmekesised praktikavõimalused nii Eestis kui mujal Euroopas.

Tavapärast õppetööd täiendavad veel mitmed ettevõtmised, nagu eriseminarid, konverentsid ja väljasõidud. Näiteks korraldatakse erinevate riikide valimistulemuste analüüsimiseks nn valimisbriifinguid, samuti külastatakse väljasõitude raames Eesti riiklikke institutsioone ja e-valitsemise showroomi.

KESKKOND

Õppetöö toimub inglise keeles, mis tähendab õppija jaoks palju lisavõimalusi. Eeskätt kujutab see õppimist rahvusvahelises keskkonnas, kus nii õppejõud kui kaasüliõpilased on pärit enam kui 20st erinevast riigist. See on eriti oluline digiajastul, kus poliitika ja valitsemine on omandanud globaalse mõõtme ja neid protsesse saabki õppida vaid võrdlevalt ja rahvusvahelise haardega. Õpingute käigus on võimalik veeta vähemalt üks semester väliskõrgkoolis.

Lisaks tavapärasele õppetööle on Skytte instituudis palju muid võimalusi enesetäiendamiseks. Instituudi töös saab osaleda erinevaid praktikaülesandeid täites või teaduskeskustega koostöös tehes. Avalike e-teenuste mõju uurimise keskus CITIS tegeleb e-riigi teenuste ning e-valimiste uurimisega, mis annab üliõpilastele unikaalse võimaluse osaleda uue teadusvaldkonna arendamises. E-valitsemise ja avalike digiteenuste Euroopa teadusruumi õppetool (ERA-Chair in e-Governance and Digital Public Services) pakub maailmatasemel uurimis- ja õppetööd e-valitsemise ja e-demokraatia vallas. Euroopa Liidu-Vene uuringute keskus CEURUS ja demokraatia uuringute V-Dem regionaalkeskus korraldavad regulaarseid külalisloenguid ja konverentse, mis toovad Eestisse Euroopa Liidu, Ida-Euroopa ja Venemaa uurimise valdkonnas tunnustatud teadlasi.  

VILISTLASENA

Õppekava eesmärgiks on valmistada ette lõpetajaid, kellel on süvendatud teadmised ja praktilised oskused avaliku poliitika protsesside mõistmiseks ning mõjutamiseks digitaalses ühiskonnas nii avalikus, era- kui mittetulundussektoris.

Õppekava lõpetanut ootab ees võimalus ennast professionaalselt teostada:

  • avalike teenistujatena riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes
  • poliitikaanalüütikutena mõttekodades või poliitilistes parteides huvikaitseaktivistidena ning projektijuhtidena kodanikuühiskonnas ajakirjanikuna või poliitikavaatlejana meedias
  • ekspertidena rahvusvahelistes organisatsioonides

Õppekava läbinu võib edasi õppida ka meie instituudis politoloogia doktorantuuris või mõnel seotud erialal.
 

Lisalugemist:

Poliitika ja valitsemine digiajastul õppekava ingliskeelne koduleht
Johan Skytte poliitikauuringute instituut veebis
 

Kontakt:

TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituut
Lossi 36-301

Liisa Talving
737 6212
demokraatia ja valitsemise magistriõppekava koordinaator
liisa.talving [ät] ut.ee

Tutvu vastuvõtutingimustega