1.6. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Töötajaid : 1 150 Seis 31.12.2012.
Täidetud ametikohti : 951,08  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 657 515 5 039 960 276 895 5 316 855 5 344 188 100,5 6 001 703 5 577 820 92,9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0 440 822 0 440 822 406 916 92,3 406 916 406 916 100,0
1.2. Õppeteenustasud 0 71 665 0 71 665 208 879 291,5 208 879 112 530 53,9
   1.3. Õppeteenustasud avatud ülikoolis 0 1 000 0 1 000 42 097 4209,7 42 097 9 936 23,6
1.4. Täiendusõpe 0 1 600 0 1 600 29 790 1861,9 29 790 15 283 51,3
1.6. Tõukefondid -405 725 1 103 056 0 1 103 056 1 144 251 103,7 738 526 1 110 835 150,4
1.7. Muu õppetegevus 18 037 70 000 0 70 000 113 189 161,7 131 226 44 863 34,2
Kokku tulud õppetegevusest 269 827 6 728 103 276 895 7 004 998 7 289 310 104,1 7 559 137 7 278 184 96,3
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 517 702 7 017 732 0 7 017 732 7 193 160 102,5 7 710 862 6 984 292 90,6
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -810 865 2 019 653 0 2 019 653 2 064 930 102,2 1 254 065 2 243 026 178,9
2.3. Baasfinantseerimine 254 926 830 838 0 830 838 813 503 97,9 1 068 429 812 179 76,0
2.4. ETF grandid                  
2.4.1. ETF grantide teadustöö osa 281 592 1 909 910 0 1 909 910 1 784 690 93,4 2 066 282 1 719 579 83,2
2.4.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 146 244 381 982 0 381 982 368 597 96,5 514 841 383 788 74,5
2.5. Eestisisesed teadus- ja arenduslepingud -205 995 3 573 126 0 3 573 126 3 332 849 93,3 3 126 854 3 556 318 113,7
2.6. Välislepingud ja -grandid -637 959 2 354 499 0 2 354 499 1 862 269 79,1 1 224 310 2 684 258 219,2
2.7. Tõukefondid -5 451 324 7 079 074 0 7 079 074 9 314 842 131,6 3 863 517 11 677 353 302,2
2.8. Muu teadus- ja arendustegevus 5 938 45 600 0 45 600 25 585 56,1 31 523 22 712 72,0
2.9. Eraldis ülikooli arengufondist 0 0 0 0 150 000 *** 150 000 0 0,0
Kokku tulud teadustegevusest -5 899 741 25 212 414 0 25 212 414 26 910 424 106,7 21 010 683 30 083 506 143,2
3.   Muud tulud -583 504 736 000 0 736 000 1 297 668 176,3 714 164 1 650 154 231,1
6.   Teaduskonna arengufond 69 292 0 0 0 17 787 *** 87 079 111 940 128,5
6.   Eraldised teaduskonna arengufondi 0 0 0 0 -24 838 *** -24 838 -24 838 100,0
      Instituutide arengufondi eraldis 0 0 0 0 -535 019 *** -535 019 -535 019 100,0
      Instituutide arengufond 574 362 0 0 0 535 019 *** 1 109 381 496 142 44,7
Tegevustulud kokku -5 569 765 32 676 516 276 895 32 953 411 35 490 351 107,7 29 920 586 39 060 068 130,5
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud -1 035 200 18 570 128 271 895 17 806 823 19 456 732 20 580 083 105,8 -1 123 351  
   1.1. Palgakulud -800 000 12 099 251 207 380 11 506 631 12 602 110 13 409 967 106,4 -807 858  
   1.2. Sotsiaalmaksud -264 000 3 992 753 68 435 3 797 188 4 158 696 4 395 543 105,7 -236 847  
   1.3. Töötuskindlustus -11 200 169 390 2 903 161 093 176 430 185 136 104,9 -8 706  
   1.4. Teadusstipendiumid 40 000 1 028 000 0 1 068 000 1 137 621 1 353 513 119,0 -215 892  
      1.5. Riiklik doktorantide toetus 0 1 280 735 -6 824 1 273 911 1 381 876 1 235 924 89,4 145 952  
2. Koolitus ja lähetused 10 000 1 244 000 0 1 254 000 1 407 232 1 518 776 107,9 -111 544  
3. Kantselei- ja majanduskulud -4 691 565 3 729 000 0 -962 565 -1 007 053 5 073 022 -503,7 -6 080 075  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0 250 130 5 000 255 130 266 990 338 454 126,8 -71 465  
5. IT kulud 7 000 302 097 0 309 097 343 098 684 116 199,4 -341 018  
5.1. IT kulud 7 000 139 057 0 146 057 159 789 515 502 322,6 -355 712  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 163 040 0 163 040 183 308 168 614 92,0 14 694  
6. Transpordikulud 0 388 344 0 388 344 451 978 505 476 111,8 -53 498  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 10 000 221 160 0 231 160 255 855 226 190 88,4 29 665  
8. Investeeringud põhivarasse 130 000 4 200 000 0 4 330 000 4 649 947 6 316 808 135,8 -1 666 860  
9. Muud tegevuskulud 0 77 376 0 77 376 95 521 -16 831 -17,6 112 352  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 61 696 0 61 696 77 865 -31 541 -40,5 109 406  
9.2. Muud tegevuskulud 0 15 680 0 15 680 17 656 14 710 83,3 2 946  
10. Ruumide kulud 0 2 205 279 0 2 205 279 2 393 852 2 301 976 96,2 91 876  
10.1. Ruumide kulud 0 634 279 0 634 279 453 498 483 451 106,6 -29 953  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 1 571 000 0 1 571 000 1 940 354 1 818 525 93,7 121 829  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 1 489 002 0 1 489 002 1 606 434 1 531 999 95,4 74 435  
Tegevuskulud kokku -5 569 765 32 676 516 276 895 27 383 646 29 920 586 39 060 068 130,5 -9 139 482