«Eesti värss» on arenev luule ja värsiteadusliku informatsiooni esitamise keskkond. Esimestel etappidel on rõhk eesti värsikultuuri kirjeldamisel, kuid edaspidi on plaanis kaasata ka teisi soomeugri traditsioone ning muidki värsikultuure.

Leheküljele on liidetud kaks statistikamoodulit.

· Esimene neist sisaldab 19. sajandi teise poole – 20. sajandi alguse silbilis-rõhulise neljajalalise jambi ja trohheuse kirjeldust (kokku üle 15 000 värsi kahekümnelt autorilt), kus on esitatud statistilist materjali eesti värsi meetrumi-, rütmi- ja stroofistruktuuri erinevate parameetrite kohta. Teatud piirides saab esitatud andmeid ka töödelda.

· Teine moodul on riimisõnastik, mis sisaldab esialgu ligi 10000 kirjet eesti soneti baasil (1940-1968), seda on plaanis edaspidi täiendada.

Mõlemad moodulid on seni kõige ulatuslikumad andmebaasid eesti värsi kohta. Ühtlasi on tegemist esimese internetiandmebaasiga eesti värsikultuuri kohta ja esimese niivõrd ulatusliku värsiteoreetilise leheküljega maailmas, mis sisaldab ka reaalset andmestikku.

Kuigi veebikeskkonna peamine eesmärk on värsiteaduslike andmebaaside ja uurimuste avaldamine, on eraldi rubriigis avaldatud ka valitud luuletajate tekste (hetkel üle 1500 luuletuse). Koos empiirilise andmestiku suurenemisega lisatakse tekste ka edaspidi.

Uurimuste sektsioon on algusjärgus; esialgu on selles avaldatud mõningaid töid, mille autoriõigustega ei teki küsimusi. Oodatud on värsiteaduslikud kaastööd.

Veebilehe tarkvaraarendusi on finantseerinud:
Eesti Kultuurkapital
Eesti Teadusfond (grant nr. 5243).
Luuletekstide avaldamist ja andmesisestust finantseerisime ise.


Sellel veebileheküljel esitatud andmed on kaitstud EV ja rahvusvahelise autoriõiguse seadusega. Andmete tsiteerimine või muuotstarbeline kasutamine on lubatud koos täpse viitega antud koduleheküljele.

Andmed
4J/4T © Maria-Kristiina Lotman, 2004
sonett © Rebekka Lotman, 2004
6D © Maria-Kristiina Lotman, 2007
5J © Aile Tooming, 2010

Tekst ja hüpertekst © Maria-Kristiina Lotman, Mihhail Lotman, 2004
Toimetamine © Maria-Kristiina Lotman, Elin Sütiste, 2004
Tõlge inglise keelde © Elin Sütiste, 2004

tarkvarastuudio | 2004/2005