autor

luulekogu

reatüüp

autor määramata

Mis on värsikalkulaator?

Antud rubriigis on esitatud tähtsamad statistilised andmed 19. sajandi lõpu – 20. sajandi alguse eesti daktülilise heksameetri ja pentameetri rütmilise struktuuri eri aspektide kohta. Värsikalkulaatoris saab iga kasutaja luua vajalikke tabeleid üksikautorite ja autorigruppide kohta, kuid ka kõigi autorite heksameetri või pentameetri kohta. Värsikalkulaator lubab luua nii üldiseid rütmiandmeid kui ka diferentseerida neid clausula ja stroofipositsiooni järgi.


Kuidas värsikalkulaator töötab?

Värsikalkulaatoris on võimalik määrata neli parameetrit:
• autor (autori võib ka määramata jätta, sellisel juhul annab värsikalkulaator andmed kogu valimi kohta),
• luulekogu, mille saab määrata autori valimise järel; samas pole luulekogu näitamine kohustuslik: kui see on määramata, siis esitab kalkulaator andmed kõigi antud autori luulekogude kohta summaarselt;
• reatüüp (mille määramine pole samuti kohustuslik). Käesolevas andmebaasis tähistab A naislõpulist heksameetrit ning b meeslõpulist pentameetrit.
Kuidas tabelit tõlgendada?
• Heksameetri rütmiandmete esitamisel tuleb arvesse võtta, et eesti heksameetri puhul on tegu (kvantiteeriv-)rõhulis-silbilise värsimõõduga, milles värsijala silbiarv kõigub 2-3, mõnikord 2-4 silbi ulatuses. Kontraheeritud (2-silbiliste), kontraheerimata (3-silbiliste) ja resolveeritud (4-silbiliste) jalgade statistika tuleb täpsuse mõttes esitada eraldi. Sellest lähtuvalt hoitakse iga värsijala puhul erisilbiliste jalgade andmed lahus ning näidatakse neid eraldi ridadel. Juhul kui vastava silbiarvuga värsijalad valimis puuduvad, jäetakse vastav rida kuvamata.

tarkvarastuudio | 2004/2005