Põhimõtted

19. sajandi teise poole – 20. sajandi alguse rütmika andmebaasis on esitatud andmed rõhulise ja vältelise struktuuri, samuti sõnapiiride kohta. Vastavalt generatiivse fonoloogia põhimõtetele eristatakse viit rõhulisuse astet: 0 – igasuguse rõhulisuse puudumine; 1 – rütmiliselt motiveeritud kaasrõhud, sünsemantilised ühesilbilised pro- ja enkliitikud, samuti liited; 2 – leksikaliselt motiveeritud kaasrõhud, ühesilbilistest asesõnadest pro- ja enkliitikud; 3 – pearõhud; 4 – süntagmaatilised rõhud. 0-astme rõhkusid spetsiaalsete sümbolitega tähistatud pole; 1. astme rõhud tähistatakse alltoodud näidetes ühe tärniga jne. Välteid eristatakse traditsiooniliselt kolmel tasandil (oluliseks eripäraks peab lugema, et välted on määratud kõigil silpidel, mitte ainult pearõhulistel); neid märgitakse vastava arvu tärnidega. Ka sõnapiire eristatakse kolmel tasandil: 1. astme sõnapiirid eristavad liitsõnade osi, samuti pro- ja enkliitikuid; 2. astme sõnapiirid eristavad lekseeme süntagma piirides ning 3. astme sõnapiirid märgivad süntagma ja fraasi piire (antud uurimuses ei peetud otstarbekaks eristada süntagma- ja fraasipiire).

Nt
Andmed

» Koondandmed
      trohheus_graaf.pdf (174 KB)
      jamb_graaf.pdf (166 KB)
      jamb_koond.pdf (309 KB)
      trohheus_koond.pdf (298 KB)

» August Alle

» Jaan Bergmann
      bergmann_graaf.pdf (103 KB)

» Ernst Enno
      enno_graaf.pdf (98 KB)

» Anna Haava
      haava_graaf.pdf (79 KB)

» Marie Heiberg
      heiberg_graaf.pdf (79 KB)

» Lydia Koidula
      koidula_graaf.pdf (90 KB)

» Friedrich Reinhold Kreutzwald
      kreutzwald_graaf.pdf (82 KB)

» Friedrich Kuhlbars
      kuhlbars_graaf.pdf (80 KB)

» Juhan Liiv
      juhanliiv_graaf.pdf (79 KB)

» Jakob Liiv
      jakobliiv_graaf.pdf (81 KB)

» Jaan Lõo
      lqo_graaf.pdf (56 KB)

» Vassili Mölder-Proletaarlane
      proletaarlane_graaf.pdf (103 KB)

» Ado Reinvald
      reinvald_graaf.pdf (80 KB)

» Villem Ridala
      ridala_graaf.pdf (78 KB)

» Gustav Suits
      suits_graaf.pdf (78 KB)

» Karl Eduard Sööt
      s66t_graaf.pdf (78 KB)

» Jakob Tamm
      tamm_graaf.pdf (78 KB)

» Marie Under
      under_graaf.pdf (78 KB)

» Mihkel Veske
      veske_graaf.pdf (79 KB)

» Henrik Visnapuu
      visnapuu_graaf.pdf (80 KB)

tarkvarastuudio | 2004/2005